Charakteristika zájmového území

Obec Štěpánov se nachází v Olomouckém kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc. V současnosti zde žije 3 495 obyvatel (k 1. 1. 2018). Obec Štěpánov se rozkládá v údolí vodních toků Oskava a Sitka.

Obec Štěpánov tvoří tři části, a to část obce Březce, část obce Moravská Huzová a část obce Štěpánov. Část obce Moravská Huzová se rozkládá mimo urbanistický celek Štěpánov a Březce. Součástí obce je dále katastrální území Stádlo se zastavěným územím ležícím severně mimo samotný intravilán Štěpánova. Zástavbu ještě vytváří lokalita Benátky, která je také oddělena od hlavního výše zmíněného urbanistického celku. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statky doplněné o větší zemědělské a průmyslové komplexy.

Katastrální území obce Štěpánov


V přímé blízkosti intravilánu Štěpánova protéká vodní tok Oskava, která zároveň tvoří katastrální hranici zájmového území a protéká napříč zájmovým územím a zastavěnou lokalitou Benátky. Severozápadní hranici katastru dále dotváří vodní tok Říční potok, který se v zájmovém území vlévá do Oskavy. Intravilánem katastrálního území Stádlo a části obce Moravská Huzová dále protéká vodní tok Sitka.

Jižní a jihozápadní část katastru zájmového území hraničí se čtyřmi maloplošnými zvláště chráněnými územími Kurfürstovo rameno, Ramena řeky Moravy, Chomutovské jezero a Panenský les. Zároveň jižní a jihozápadní část katastru obce spadá do velkoplošného zvláště chráněného území CHKO Litovelské Pomoraví. Rovněž sem zasahuje ptačí oblast a evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec leží v nížinatém terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval. Severní část obce poté náleží do podcelku Uničovská plošina a jižní část obce do podcelku Středomoravská niva. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 224 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch o nadmořské výšce 231 m.


Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 2 684,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentní podíly jednotlivých ploch, které se na katastru obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že je území Štěpánova tvořeno především zemědělskou půdou (78,4 %) a z ní největší plochy zaujímá orná půda (70,8 %). Zbytek plochy dále tvoří zejména lesní pozemky (11.9 %) a ostatní plochy (5,8 %).

Využití pozemků v obci Štěpánov  (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1901.2 ha 70.8 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 64 ha 2.4 %
Sady 0.6 ha 0 %
Trvalé travní porosty 139.5 ha 5.2 %
Lesní půda 319.3 ha 11.9 %
Vodní plochy 42.7 ha 1.6 %
Zastavěné plochy 59.7 ha 2.2 %
Ostatní plochy 157 ha 5.8 %
Celková výměra k.ú. 2684.1 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá katastrální území obce Štěpánov a jejích částí pod teplou klimatickou oblast T2. Západní část katastrálního území Stádlo spadá do mírně teplé klimatické oblasti MT10. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým a teplým létem, velmi krátkým a teplým přechodným obdobím a krátkou a mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 550–600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8–9 °C.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2 a MT10

Charakteristika T2 MT10
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50