Charakteristika zájmového území

Obec Svratouch se nachází v jedné z nejjižnějších částí Pardubického kraje, v SO ORP Hlinsko. K samotné obci správně náleží také lovecký zámeček Karlštejn a areál golfového hřiště. K 1.1. 2018 bylo v obci evidováno 872 obyvatel. Rozloha katastru obce činí 1 272 ha.

 

Katastrální území obce Svratouch

Geomorfologicky náleží lokalita do Česko-moravské soustavy, podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku Hornosvratecká vrchovina, podcelku Žďárské vrchy a okrsku Borovský les. V geologickém podloží se vyskytují převážně dvojslídný migmatit až ortorula, biotit muskovitická rula a dvojslídný svor. Podél vodních toků nalezneme smíšené a hlinito-kamenité nivní sedimenty. Půdy jsou zastoupeny především kambizemí districkou, místy oglejenou, podél toků se vyskytuje glej modální a pseudoglej modální. Střední nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 600 - 700 m n. m. Nejvyšším bodem území je vrchol U Oběšeného (737 m n. m.).

Celé katastrální území se nachází v CHKO Žďárské vrchy, při severní hranici katastru je vyhlášeno MZCHÚ U Tučkovy hájenky a dále jsou zde území  začleněná do soustavy ÚSES (regionální biocentrum s navazujícím reigionálním biokoridorem) i do evropské ekologické sítě EECONET.

Katastrální území náleží do povodí Labe a Moravy. Nejvýznamnějšími vodními toky jsou Svratouch (Hřivnáč) a jeho přítok Brodek.

dmr

Výškové poměry na území obce Svratouch

sklon

Sklonitost terénu na území obce Svratouch

 

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá obec do chladné oblasti CH7. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 6,7 °C, nejvyšší průměrná teplota je 27,3 °C, nejnižší -17,3 °C. Ročně zde spadne více než 600 mm srážek. Obec se nachází v jedné z největrnějších oblastí České republiky, nejsilnější naměřený náraz větru měl hodnotu 143,9 km/h (18. 1. 2007). V severní části katastrálního území se nachází meteorologická stanice ČHMÚ.

Klimatická charakteristika chladné oblasti CH7

Charakteristika
CH7
Počet letních dnů 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160
Počet ledových dnů 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C]   -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15 - 16
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120

 

Převážnou část katastru obce zaujímají lesy (46,2 %). Tvoří je především porosty smrku s příměsí buku, olše, modřínu a javoru klenu. Přibližně stejnou rozlohu jako lesy zaujímá i zemědělská půda (46,4 %), z této plochy mají poměrně vysoké zastoupení trvalé travní porosty (46,5 %) a  orná půda (51,9 %). 

Využití pozemků v obci Svratouch

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 46,4 %
Orná půda 51,9 %
Zahrady 2,0 %
Trvalé travní porosty 46,5 %
Lesní půda 46,2 %
Zastavěné plochy 1 %
Vodní plochy 0,9 %
Ostatní plochy 5,9 %
Celková výměra k. ú. 1 272 ha