Charakteristika zájmového území

Obec Velký Beranov se nachází východně od Jihlavy a leží v kraji Vysočina. Obec je součástí SO ORP Jihlava a skládá se ze 3 částí - Bradlo, Jeclov a Velký Beranov. Jedná se o obec ležící v srdci Českomoravské vrchoviny s rozlohou 1 015 ha. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno celkem 1 280 obyvatel. Na hranici katastru vede dálnice D1 se sjezdem č. 119 Velký Beranov. Díky tomu se Velký Beranov stává dopravně velice dobře dostupným.

Katastrální území obce Velký Beranov

Digitální model reliéfu na území obce Velký Beranov

Sklonitostní poměry na území obce Velký Beranov

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska patří Velký Beranov do provincie Česká Vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku Hornosázavská pahorkatina a podcelku Jihlavsko-sázavská brána. Nejnižší jednotkou je okrsek Beranovský práh.

Okrsek Beranovský práh je široký hřbet tektonického původu. Tvoří jej biotitické ruly a syenit jihlavského masívu a rozsáhlé plošiny zarovnaného povrchu na vrcholu, kde vede hlavní evropské rozvodí. Příčně jej dělí několik sedel. Místy se nacházejí pliocenní sedimenty. Nejvyšším bodem je Kázek (567 m), jenž stojí 1 km severozápadně od Henčova. Jedná se o sedimenty obklopený magmatitový suk. Východní část je převážně zalesněna. Převažují smrčiny s borovicí, modřínem a břízou, místy rostou bučiny.

Část hranice katastru tvoří tok řeka Jihlavy, která je zaříznutá v terénu na hranici celků Beranovský práh a Zášovický hřbet. Půdní pokryv je tvořen převážně kyselými kambizeměmi, které doplňují pseudogleje. Na kyselých kambizemích se pěstují méně náročné plodiny, jako brambory. Doplňují je obiloviny, které snášejí chladnější klima.

Struktura půdního fondu

Na území obce Velký Beranov dominují hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách. Dále také mělké hnědé půdy na všech horninách, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina. V okolí řek se nachází nivní půdy glejové na nivních uloženinách. Na území obce můžeme nalézt také glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní (hydrogleje), výrazně zamokřené i po odvodnění vhodné pouze pro louky. 

Celková rozloha řešeného území činí 1015 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (610 ha). Hojně zastoupena je i lesní půda (180 ha) a trvalými travními porosty (94 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plochy (83 ha) a zahrady (20 ha), zastavěné plochy a nádvoří (18 ha) a vodní plochy (8 ha). Sady zabírají pouze 0,1 % území.

Využití pozemků v obci Velký Beranov (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 610,4 ha 60,1 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 20,1 ha 2 %
Sady 0,8 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 94 ha 9,3 %
Lesní půda 180,3 ha 17,7 %
Vodní plochy 8 ha 0,8 %
Zastavěné plochy 18,5 ha 1,8 %
Ostatní plochy 82,6 ha 8,2 %
Celková výměra k.ú. 1014,8 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Velký Beranov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 7,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do mírně teplé oblasti MT3.

Oblast MT3 - Jaro je mírné, normálně dlouhé až delší, léto je krátké (počet letních dnů 20 - 30, úhrn srážek ve vegetačním období 350 - 450mm), mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, podzim je mírný, normálně dlouhý až delší, zima je mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá (úhrn srážek v zimním období 250 - 300 mm) a normálně dlouhá (počet dní se sněhovou pokrývkou 60 - 100).

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3

Charakteristika MT3
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50