Charakteristika zájmového území

Obec Věrovany leží okrese Olomouc v Olomouckém kraji. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 1395 obyvatel. Velikost obce činí 1 781 ha.

Věrovany tvoří tři sídelní útvary – část Nenakonice, část Rakodavy a část Věrovany, přičemž zástavba jednotlivých sídel na sebe těsně navazuje. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o menší zemědělské a průmyslové komplexy.

 

Katastrální území obce Věrovany

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec leží v nížinatém terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval. Západní část katastru poté náleží do podcelku Prostějovská pahorkatina a východní část katastru do podcelku Středomoravská niva. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně okolo 200 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch o nadmořské výšce 206 m.


Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1781.1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (1379.5 ha) a lesní půda (153 ha). Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (103.1 ha),vodní plochy (43.3 ha), zahrady (35.8 ha), trvalé travní porosty (33 ha), zastavěné plochy (27.5 ha) a sady (5.9 ha). 

Využití pozemků v obci Věrovany  (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1379.5 ha 77.5 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 35.8 ha 2 %
Sady 5.9 ha 0.3 %
Trvalé travní porosty 33 ha 1.9 %
Lesní půda 153 ha 8.6 %
Vodní plochy 43.3 ha 2.4 %
Zastavěné plochy 27.5 ha 1.5 %
Ostatní plochy 103.1 ha 5.8 %
Celková výměra k.ú. 1781.1 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Katastrální území Věrovan spadá pod teplou klimatickou oblast T2. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým létem, velmi krátkým a teplým přechodným obdobím a krátkou a teplou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem
500–600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8 - 9 °C. Následující tabulka a mapové snímky charakterizují klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50