Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Olomouc.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Věrovany.

Osoby na území obce Věrovany budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při rozlivu řeky Moravy může dojít k zaplavení a uzavření silnic na celé východní straně obce Věrovany. V případě zaplavení mostu na ulici u ČOV a u mlýna je stanovena objízdná trasa přes místní část Rakodavy. Konkrétní objízdné trasy budou stanoveny operativně povodňovou komisí obce v součinnosti s Policií ČR dle aktuální povodňové situace. »
Dopravní omezení na území obce Věrovany
Objízdné trasy na území obce Věrovany

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.