Hydrologické údaje

Nejvýznamnějším vodním tokem ve správním území obce Zaječice je Ležák, který protéká intravilánem obce. Říčka Ležák je dlouhá 31 km a pramení v Horním Holetíně na náhorní plošině Železných hor ve výšce 606 m n. m. Na horním toku nese tok název Holetínka a od lokality Ležáky (Část obce Miřetice) se název mění na Ležák. Ležák protéká územím obce od jihozápadu k severovýchodu.

Bítovánka je levostranný přítok Ležáku, který tvoří přírodní katastrální hranici mezi obcemi Zaječice a Bítovany. Bítovánka pramení u obce Smrček v nadmořské výšce 342 m, teče severozápadním až severním směrem a mezi obcemi Zaječice a Bítovany se vlévá do toku Ležák.

Vodní toky na území obce Zaječice

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Ležák

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Bítovany, Ležák 11,7 0,555 6,48 -- 15,1 19,7 -- 32,8 39,3
Hlásný profil kat. C Zaječice, Ležák 9,5  -- 9,74 13,5 19,0 23,5 28,3 35,1 40,6

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Zaječice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Ležák. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily: Hlásný profil kat. B Bítovany, Ležák ve správě obce Bítovany. » Na tomto hlásném profilu není online přenos dat. V obci Zaječice  na ř. km 9,5 najdeme hlásný profil kat. C Zaječice (ve správě obce Zaječice). »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Zaječice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.