Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Zaječice 4, 538 35 Zaječice
Tel.: 469 665 450
Fax: 469 665 023
E-mail: zajecice@tiscali.cz
Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I
Tel: 469 657 111
E-mail: urad@chrudim-city.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Pavel Koreček
Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Tel: 469 657 334
E-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz
Komenského náměstí 120, 530 21 Pardubic
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra