Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Želetava a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Celé zájmové území spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Nejvýznamnějším vodním tokem v řešeném území je vodní tok Želetavka. Želetavka pramení v severní části zájmového území, teče směrem na jih a protéká intravilánem městyse Želetava. V intravilánu městyse se stáčí na jihovýchod, kde zájmové území opouští. Vodní tok ústí zleva do Dyje u Vysočan. Plocha povodí činí 374,4 km2, celková délka toku je 53,7 km.


Blízko severní hranice zájmového území u obce Chalupy pramení vodní tok Brtnice ve výšce 630 m n. m. Vodní tok Brtnice zasahuje do severní části zájmového území a teče dále na sever, kde zájmové území opouští. Ústí zprava do Jihlavy u Střížova – Přímělkova. Plocha povodí dosahuje velikosti 122,1 km2, celková délka toku činí 30,3 km. Na západě proniká do zájmového území Bezejmenný vodní tok (10207602), který teče směrem na východ a ústí do vodního toku Želetavka.

V severovýchodní části zájmového území pramení Bítovanský potok, který teče směrem na jih. Nedaleko části Bítovánky se stačí na západ, kde proniká do intravilánu městyse Želetava. V intravilánu městyse ústí vodní tok zleva do Želetavky. Do jihozápadní části zájmového území proniká Jindřichovický potok, který vzápětí zájmové území opouští a ústí mimo zájmové území do vodního toku Želetavka. V jižní části městyse pramení vodní tok LP Rokytky v km 18,6 od ryb. Opička a Podhorský potok, oba tyto vodní toky tečou směrem na jih, kde zájmové území současně i opouští. Mezi částmi Bítovánky a Šašovice pramení Šašovický potok, který teče jihozápadním směrem a následně opouští zájmové území. Vodní tok Žlaby pramení ve východní části zájmového území v části Horky a na jižní hranici městyse zájmové území opouští.

Vodní toky na území městyse Želetava

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území městyse Želetava může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodními toky Želetavka, a Bítovanský potok. Pro varování a včasnou ochranu obyvatel slouží následující hlásné profily:
Hlásný profil kat. C Želetava, Bítovanský potok ve správě městyse se nachází v propustku přes Bítovanský potok cca 2 km východně od intravilánu městyse Želetava. »
Hlásné profily směrodatné pro území městyse Želetava

Hlásné profily v povodňovém plánu. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.