Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Moravské Budějovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise městyse Želetava.

Osoby na území městyse Želetava budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Při přívalových srážkách a rozlití Želetavky a Bítovanského potoka může dojít k zaplavení a uzavření hlavních i vedlejších silnic v katastrálním území. Jedná se především o silnice I/38 a II/410, případně další komunikace místního významu. Objízdné trasy budou stanoveny na ýzákladě situace v součinnosti s Policií ČR. »
Dopravní omezení na území městyse Želetava
Objízdné trasy na území městyse Želetava

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.