Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Z historických zkušeností je obec Žeravice ohrožena převážně přívalovými srážkami a následnými splachy z polí. Místa bleskových povodní (vlivem přívalových srážek) a jimi ohrožené objekty jsou vyznačeny na obrázku níže.

Na území obce Žeravice je při povodni ohrožováno zhruba 29 budov, které trvale obývá zhruba 74 obyvatel, z toho 9 patří do rizikové skupiny (starší 70 let a ZTP). V případě velmi intenzivní srážkové činnosti mohou být povodní zasaženy i další objekty a může být ohroženo až 143 osob Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Žeravice - agregované

 

Ohrožené objekty na území obce Žeravice s vyznačením míst bleskových povodní

Ohrožující objekty

Vlivem přívalových povodní a splachů z polí by mohl být ohrožen zemědělský objekt na východním konci obce nad oblastí zvanou Pešty. V areálu tohoto objektu se nachází zásobníky s kejdou, které by mohly být zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do podzemních vod či půdy). Objekt se nenachází v záplavovém území žádného z toků na území Žeravic, v minulosti zatím ani nedošlo k jeho zasažení přívalovou povodní.
Dále se na území obce Žeravice nacházejí 2 kontaminovaná místa (viz následující tabulka).

Ohrožující objekty na území obce Žeravice
Kontaminovaná místa na území obce Žeravice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Žeravice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Žeravice u předsedy povodňové komise obce.