Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Žeravice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Celý katastr obce spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. a nejvýznamnějšími vodními toky na území obce jsou Žeravický potok a Syrovinka.

Žeravický potok (číslo hydrologického pořadí 4-17-01-086) pramení v severní části intravilánu obce Žeravice. Protéká středem celého intravilánu obce směrem na jih a je zatrubněn až po nemovitost č. p. 226, kde pokračuje otevřeným korytem západním směrem k obci Žádovice, u které se zleva vtéká do toku Hruškovice. Délka toku je 2,78 km.

Druhým tokem na území obce Žeravice je Syrovinka (číslo hydrologického pořadí 4-13-02-029). Pramení v lesích v severovýchodní části katastru obce ve výšce 300 m n.m. a odtéká východním směrem k obci Syrovín. Plocha povodí je 77, 4 km2  s celkovou délkou 17,2 km. Syrovinka zasahuje do katastru obce Žeravice jen malou částí.

Do katastrálního území obce Žeravice poměrně malou částí zasahuje i vodní nádrž Horní Ježov nacházející se na vodním toku Hruškovice. Toto vodní dílo se nachází v lesích v severní části zájmového území. Horní Ježov spadá do katastrálního území Osvětimany, vodní plocha díla činí 3,2 ha.

 

Vodní toky na území obce Žeravice

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s.p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Žeravice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Žeravický potok.

Na území obce Žeravice se nenachází hlásný profil kat. A, B, C. Na budově obecního úřadu v Žeravicích je nainstalováno srážkoměrné čidlo s přenosem dat a zasíláním varovných sms zpráv. Stupně povodňové aktivity budou vyhlašovány podle údajů ze srážkoměru a informací od ČHMÚ.
Pozn.: Vodní toky nacházející se v katastru obce Žeravice zde také pramení a dále z území obce odtékají. Vzhledem k tomu není žádný z hlásných profilů nacházejících se v okolí obce Žeravice brán jako směrodatný pro tuto obec.
Hlásné profily směrodatné pro území obce Žeravice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.