Charakteristika zájmového území

Obec Žeravice se nachází ve východní části Jihomoravského kraje, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov. V současnosti zde žije 1 040 obyvatel. Katastr obce je složen pouze z jednoho katastrálního území Žeravice.

Nejvyšším místem v katastru jsou jižní svahy pod vrchem Hrušková, které mají cca 370 m n.m. Naopak nejnižší bod se nachází na jihovýchodě katastru u lokality Pod Teplým cca 210 m n.m. Střední částí katastru a samotným intravilánem obce protéká vodní tok Žeravický potok a v severovýchodní části katastru se nachází vodní tok Syrovinka. Katastr obce nespadá do žádného maloplošného ani velkoplošného zvláště chráněného území, zároveň do území nezasahuje žádná ptačí oblast či evropsky významná lokalita.

Samotná obec je především vinařskou obcí, kromě zastavěného území největší plochy zaujímají vinice a zemědělská půda. Zastavěné území je tvořeno rodinnými a obytnými domy viz následující tabulka.

Využití pozemků v obci Žeravice (k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 507.5 ha 72.5 %
Chmelnice 0 ha 0%
Vinice 26.7 ha 3.8 %
Zahrady 28.3 ha 4%
Sady 1.7 ha 0.2 %
Trvalé travní porosty 20.1 ha 2.9 %
Lesní půda 53.5 ha 7.6 %
Vodní plochy 0.8 ha 0.1 %
Zastavěná plochy 20.2 ha 2.9 %
Ostatní plochy 41 ha 5.9 %
Celková výměra k.ú. 699.8 ha 100%

 

Katastrální území obce Žeravice

 

Digitální model reliéfu obce Žeravice

 

Sklonitostní poměry na území obce Žeravice

 

Geomorfologicky leží obec Žeravice v nížinatém terénu. Nachází se v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Středomoravské Karpaty, celku Kyjovská pahorkatina, podcelku Vážanská vrchovina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje okolo 260 m n.m.

Z hlediska složení je podloží Kyjovské pahorkatiny značně různorodé. Střídají se zde jílovce, pískovce a v celé oblasti se často vyskytují překryvy spraší a sprašových hlín. Reliéf je mírně zvlněný, pahorkatinný až vrchovinný, s širokými, vesměs úvalovitými nebo neckovitými údolími.

Vážanská vrchovina vytváří zvlněnou krajinu s nesouvislým ústředním hřbetem. Geomorfologicky se jedná o kernou vrchovinu s plošinami zarovnaného povrchu a širokými údolími. V úpatních polohách vyššího georeliéfu se vyskytují náplavové kužely.

Z hlediska půd se na katastrálním území nachází převážně hnědozemě a v menší míře i černozemě, v nivách vodních toků pak i fluvizem.

Klimatická charakteristika

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá katastr Žeravic do klimatické teplé oblasti T2. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým až teplým jarem a podzimem a krátkou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 550–600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8–9 °C.

Charakteristika klimatické oblasti T2 

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50