Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Žeravice 40, Žeravice 696 47
Tel.: 518 626 022
E-mail: starosta@obeczeravice.cz
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
Tel.: 518 697 411
Fax.: 518 614 097
E-mail: urad@mukyjov.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Roman Kavka
Tel.: 518 697 558
E-mail: r.kavka@mukyjov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 652 685, 541 658 874
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra