Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Pozn.: Vodní toky nacházející se v katastru obce Žeravice zde také pramení a dále z území obce odtékají. Vzhledem k tomu není žádný z hlásných profilů nacházejících se v okolí obce Žeravice brán jako směrodatný pro tuto obec.