Charakteristika zájmového území

Obec Bořenovice se nachází ve Zlínském kraji na území okresu Kroměříž. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Holešov. K 31. 12. 2011 bylo v obci evidováno 183 obyvatel. Velikost katastru činí 162 ha, z toho 84,5 % tvoří zemědělská půda, 3,5 % lesy, 2,5 % zastavěné plochy, 1 % vodní plochy a 8,5 % ostatní plochy. V obci je knihovna, hřiště a SDH Bořenovice.

Správní území obce Bořenovice geomorfologicky náleží do systému Alpsko-himalájského a provincie Západní Karpaty. Území řadíme do subprovincie Vnější Západní Karpaty, celku Podbeskydská pahorkatina a podcelku Kelčská pahorkatina. Z geologického hlediska patří k flyšovému pásmu vnějších Západních Karpat, v karpatském paleogénu a křídě. Geologické podloží je zde tvořeno vrstvami pískovců a slepenců s vložkami jílovců. Pro správní území Bořenovic je z hlediska půdních typů charakteristický výskyt černic v severní části území a černozem v jižní části.

Území obce se nachází v mírně zvlněné krajině západního předhůří Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Obec se nachází v údolí Bořenovského potoka s nadmořskou výškou 230 - 300 m n.m. Bořenovice leží v teplé klimatické oblasti T 2. Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem, s mírnou zimou. Roční srážkový úhrn je až 600 mm.