Statut povodňové komise obce Bořenovice

Článek 1

Úvodní ustanovení

Povodňová komise obce Bořenovice (dále jen „Komise") je v době povodní povodňovým orgánem obce podle zák. 254/200, o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v systému povodňové ochrany je podřízena Povodňové komisi ORP Holešov

Článek 2

Složení komise

Komise působí ve složení

předseda: starosta obce Bořenovice

místopředseda: místostarosta obce Bořenovice

členové: pracovníci jmenovaní starostou obce Bořenovice

 

Článek 3

Činnost komise

Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi, pokud povodeň zasáhne území obce Bořenovice.

Za tím účelem:

 1. Zajišťuje vypracování povodňového plánu obce Bořenovice, který je základním dokumentem pro její činnost

 2. Účastní se hlásné a hlídkové povodňové služby, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán ORP a právnické a fyzické osoby na území obce Bořenovice, správce vodních toků, OPIS HZS Zlínského kraje a obce níže po toku.

 3. Na svém území vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity

 4. Oznamuje povodňové komisi ORP Holešov den a hodinu zahájení a ukončení činnosti a dále oznamuje rozsah požadované spolupráce

 5. Doporučuje mimořádné manipulace na území obce nad rámec schváleného manipulačního řádu

 6. Vyžaduje pomoc orgánů, právnických a fyzických osob

 7. Koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací na území obce

 8. Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu na vymezeném území nebo stavu ohrožení státu předá řízení záchranných a likvidačních prací krizovému štábu

 9. Vyžaduje pomoc IZS a Armády ČR prostřednictvím nadřízeného povodňového orgánu

 10. Vede záznamy v povodňové knize, uložené u starosty

 11. Zajišťuje nutnou zdravotnickou a hygienickou péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce na území obce Bořenovice, nutnou evakuaci, náhradní zásobování, ubytování a stravování

 12. K operativnímu plnění úkolů si může vytvořit pracovní štáb

 13. Zpracovává zprávu o povodni a překládá ji nadřízenému povodňovému orgánu

 14. Provádí prohlídky po povodni

 

Článek 4

Jednání Komise

 1. Komise se schází k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní k projednávání závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi, zpravidla 1x ročně

 2. Předseda Komise je povinen ji svolat, pokud o to požádá člen, místopředseda

 3. Komise jedná podle jednacího řádu, který je součástí povodňového plánu

 4. Komise si může přizvat k jednání představitele dalších orgánů veřejné správy a zástupce odborných organizací (na žádost ORP, Povodí)

 5. Závěry z jednání komise přijímá formou usnesení, doporučení

 6. Sídlem je Obecní úřad Bořenovice, v případě potřeby může být jednání svolána i do jiného místa

 

Článek 5

Předseda komise

 1. Svolává Komisi

 2. Řídí jednání Komise

 3. Odpovídá za činnost Komise nadřízené povodňové komisi

 4. Jmenuje a odvolává členy Komise, pracovního štábu (operativně podle situace)

 5. Dává pokyn vedoucímu pracovního štábu pro jeho činnost

 6. Může nařídit neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení, která předpokládá dodatečně komisi ke schválení

 7. Zodpovídá za zpracování povodňového plánu obce Bořenovice

 8. Zodpovídá za organizaci a koordinaci záchranných a zabezpečovacích prací na území obce Bořenovice

 9. Zodpovídá za informovanost o nebezpečí a průběhu povodně dle bodu 2 čl. 3 - činnost komise

 10. Vyhlašuje SPA v rámci územní působnosti

 11. Vyžaduje pomoc IZS a AČR, v případě nebezpečí z prodlení

 12. Vyžaduje a nařizuje pomoc od orgánů právnických osob a fyzických osob

 13. Schvaluje souhrnnou zprávu o povodni na území obce, včetně analýzy rozsahu a výše škod a účelnosti provedených opatření

 14. Podepisuje doklady o majetkové újmě vzniklé za povodňové situace v důsledku opatření z nařízení Komise

 15. Odpovídá za aktualizaci povodňového plánu obce Bořenovice

 16. Schvaluje povodňový plán obce Bořenovice

 17. Prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany na území obce Bořenovice

 18. Navrhuje orgánům krizového řízení vyhlášení krizového stavu

 

Článek 6

Místopředseda komise

 1. Dle pokynu předsedy Komise zajišťuje svolání komise

 2. Sestavuje zápisy z jednání Komise

 3. Zajišťuje součinnost mezi Komisí a pracovním štábem

 4. Zajišťuje vedení povodňové knihy, kontroluje zápisy v povodňové knize

 5. Zajišťuje soustředění Povodňových plánů vlastníků nemovitostí na území obce Bořenovice

 6. Soustřeďuje zprávy hlídkové služby, fyzických a právnických osob o povodňové situaci jako podklad pro činnost Komise

 7. Soustřeďuje podklady pro zprávy o povodňové situaci z území

 8. Soustřeďuje podklady pro doložení majetkové újmy

 9. Zajišťuje činnost sekretariátu Komise

 

Článek 7

Spolupráce Komise s ostatními orgány, organizacemi a občany

K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může Komise v období, kdy vykonává svou činnost, vyžadovat v rozsahu stanoveném právními předpisy a schváleným povodňovým plánem pomoc složek IZS, jakož i pomoc ostatních orgánů, právnických a fyzických osob.

 

Článek 8

Zabezpečení činnosti Komise

K zabezpečení činnosti Komise slouží za povodní veškeré síly a prostředky, které má obecní úřad k dispozici. O jejich nasazení a využití rozhoduje předseda komise.

 

Článek 9

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení povodňovou komisí obce Bořenovice.

 

 

V Bořenovicích dne ___________

 

 

_____________________________________

předseda povodňové komise obce Bořenovice