Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území obce Blatnička je při povodni ohrožováno zhruba 9 budov a areál tenisového kurtu. Trvale tyto objekty obývá zhruba 45 osob, z toho 2 osoby řadíme do rizikové skupiny (obyvatelé starší 70 let a invalidní osoby).  Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat»

Ohrožující objekty

V zaplavované zóně vodního toku Svodnice na území obce se nenachází žádné objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). 

V těsné blízkosti Svodnice se nachází objekt ČOV, neřadí se však mezi povodní ohrožené objekty, z toho důvodu také není na seznamu ohrožujících objektů. Ale v případě vyšších vodních stavu je vhodné tento objekt sledovat.

Následující objekt v blízkosti zaplavovaného území, který by mohl být potenciálně při povodni zdrojem ohrožení

Objekt Firma Adresa Telefon
ČOV VaK Hodonín Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 518 340 606
 

 


Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

 

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Blatnička.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Blatnička u předsedy povodňové komise obce.