Charakteristika zájmového území

Obec Blatnička se nachází v Jihomoravském kraji, na území okresu Hodonín. Správním obvodem obce s rozšířenou působností je město Veselí nad Moravou, které je od obce Blatnička vzdálené zhruba 11 km západním směrem. Katastr obce sousedí s katastry obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem (severozápadně), obcí Louky (jihozápadně), obcí Velká nad Veličkou (jižně), obcí Boršice u Blatnice (východně) a městem Hluk (severně).

ku

Katastrální území obce Blatnička

Obcí prochází komunikace č. I/54 Blatnice pod Svatým Antonínkem - Boršice u Blatnice.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1362 z knihy zvané Liber negotiorum o vybírání mýta na kunovické bráně. Stejně jako v ostatních obcích této oblasti i v Blatničce najdeme na jižních svazích vinice. V roce 2002 se obec stala vítězem soutěže Jihomoravského kraje o nejhezčí obec roku.

K 31. 12. 2013 bylo v obci evidováno 448 obyvatel z toho 230 mužů a 218 žen. Rozloha obce činí 882 ha, z toho cca 79,7 % tvoří zemědělská půda, 3,5 % lesní půda, 10,4 % zastavěné plochy, 1,4 % vodní plochy a 5,8 % ostatní plochy. 

Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) obec Blatnička leží v provincií Západní Karpaty, subprovincií Vnější Západní Karpaty, oblasti Slovácko - moravské Karpaty, celku Vizovická vrchovina, podceku Hlucká pahorkatina. Obec leží v členitém terénu s průměrnou nadmořskou výškou zhruba 263 m n. m. Geologicky patří území obce do třetihorních paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat. Geologické podloži podmíňuje vznik sesuvu půdy v lokalitě Zavaliska.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé podoblasti T2. Tato oblast je charakteristická dlouhým létem, teplým a suchým. Přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Charakteristika chladné podoblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50

Území obce se nachází v povodí řeky Moravy. Intravilánem obce protéká potok Svodnice, který obec odvodňuje. Svodnice pramení ve výšce 404 m n. m. u Suchova. Prochází obcemi Suchov, Blatnička, Blatnice pod Svatým Antonínkem a Veselí nad Moravou, kde ústí zleva do Moravy v 174 m n. m. Plocha povodí je 44,6 km2, délka toku 19,8 km. 

Obcí Blatnička protéká potok Svodnice ve směru od východu na západ. V zastavěné části je potok upraven. Koryto je pro údržbu přístupné z pravobřežní souběžné místní komunikace.