Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Veselí nad Moravou.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Blatnička.

Osoby na území obce Blatnička budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění komunikace č. I/54. Komunikace kříží vodní tok Svodnici  ve  dvou místech. První křížení je na začátku přítoku Svodnice do obce ve směru od Suchova, druhé křížení je na odtoku Svodnice z obce u ČOV směrem do obce Blatnice pod Svatým Antonínkem. Dále může docházek k lokálnímu zaplavení místní komunikace táhnoucí se podél Svodnice. Zaplavení některých místních komunikací může být způsobeno rovněž svahovým stopem. V případě potřeby bude objízdná trasa volena operativně dle rozsahu zaplaveného území. Ústupová a objízdná trasa by mohlá vést po silnici III. třídy č. 49910 ve směru do obce Louka. »

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.