Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území obce Borová na 52 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že při přívalové povodni je ohrožováno 26 budov. Ohrožených obyvatel je aktuálně 72, z toho 11 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP) a do kategorie krátkodobě pobývajících osob. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. V obci se nachází také ohrožený kemp Borová. Počet ohrožených obyvatel kempu, kteří patří do kategorie krátkodobě pobývajících osob, je dalších 60 a dalších 8 obyvatel patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP).
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Borová - agregované

Ohrožené objekty na území obce Borová

Ohrožené objekty na území obce Borová

Ohrožující objekty

V obci Borová se nachází jeden ohrožující objekt, který by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o čerpací stanici v Borové u Poličky.
Ohrožující objekty na území obce Borová
Kontaminovaná místa na území obce Borová

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Borová.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Borová u předsedy povodňové komise obce.