Charakteristika zájmového území

Obec Borová se nachází v Pardubickém kraji v okrese Svitavy a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Polička. K 31. 12. 2021 bylo v obci evidováno 1 029 obyvatel. Celková rozloha obce je 1 298,6 ha.

Většina zastavěného území leží pod vrcholem Žižkov a část katastru obce zasahuje do zvláště chráněného území CHKO Žďárské vrchy. Dle typu zástavby se jedná o dlouhou lesní lánovou ves. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o větší zemědělské komplexy. V severní a východní části katastru protéká intravilánem obce vodní tok Černý potok.

Obcí prochází významná dopravní tepna - silnice I/34, která vede od Svitav, prochází Květnou, Poličkou a Borovou, odkud vede dále směrem na Hlinsko. Obcí rovněž prochází železniční trať č. 261 ze Svitav, přes Poličku do Žďárce u Skutče. 

Katastrální území obce Borová

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, Česko-moravská subprovincie, a podsoustavy Českomoravská vrchovina. Území obce Borová pak řadíme do celku Hornosvratecká vrchovina, podcelku Žďárské vrchy, okrsek Borovský les. Typem georeliéfu je plochá vrchovina v nadmořských výškách přibližně 470–783 m,  geologické podloží severní části oblasti tvoří horniny pararula, svor, perlová rula, migmatit poličského krystalinika (proterozoikum), střední část migmatit, ortorula, dvojslídný svor a v oblasti kolem sídelní lokality Ruda (Čachnov) tvoří ostrůvky amfibolit, skarn, mramor (krystalický vápenec) kutnohorského a svrateckého krystalinika, také biotitické ruly svrateckého krystalinika (paleozoikum až proterozoikum) a kvarcit poličského krystalinika (proterozoikum), jižní část především migmatit a ortorula kutnohorského a svrateckého krystalinika (paleozoikum až proterozoikum), v lokalitě Bukovina nad Borovou u Poličky granit, hlubinný magmatit (paleozoikum). V oblasti vodních toků a nádrží nivní sediment tvořený hlínou, pískem a štěrkem kvartéru.


Struktura půdního fondu

Většinu území tvoří půdní typ kambizem. Je vázána na silně členité reliéfy. Konkrétněji se jedná o subtyp kambizem oglejená varieta mesobazická. Dalším půdním typem, který se vyskytuje pouze na malém území kolem Lesního koupaliště, je půdní typ kryptopodzol. Půdy na většině území intravilánu jsou značně ovlivněny vodním tokem Černý potok. Jedná se o půdní typ glej.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území je 1 298,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Borová (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 457,4 ha 35,2 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 37,6 ha 2,9 %
Sady 0,3 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 294,4 ha 22,7 %
Lesní půda 415,5 ha 32,0 %
Vodní plochy 5,1 ha 0,4 %
Zastavěné plochy 15,2 ha 1,2 %
Ostatní plochy 73,1 ha 5,6 %
Celková výměra k.ú. 1 298,6 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Borová je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 6,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 1000 mm.

Podle Quitta (1971) spadá obec Borová pod chladné klimatické oblasti CH6 a CH7. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje okolo 5-7 °C, průměrné roční úhrny srážek pak okolo 700 - 800 mm.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí CH6 a CH7 

Charakteristika CH7
Počet letních dnů 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160
Počet ledových dnů 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50