Hydrologické údaje

Území obce se nachází v povodí řeky Moravy.  Před Blatnicí pod Svatým Antonínkem ústí zleva Bozatínský potok, pramenící na sev. úbočí Suchovského Háje (573 m) v NPP Bůrová. Intravilánem obce protéká potok Svodnice, který území odvodňuje. Za obcí vstupuje do Vnorovské plošiny, směrem k Veselí nad Moravou, kde se v nadmořské výšce 174 m vlévá jako levostranný přítok do řeky Moravy. Plocha povodí je 44,6 km2, délka toku 19,8 km.

Vodní toky na území obce Blatnice pod Svatým Antonínkem

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Blatnice pod Svatým Antonínkem může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Svodnice. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:
Hlásný profil kat. C Blatnice pod Svatým Antonínkem, Svodnice ve správě obce  »  Ultrazvukový snímač výšky hladiny je umístěn na konstrukci mostu přes vodní tok Svodnice v blízkosti č. p. 131 ve východní části obce.
Hlásné profily směrodatné pro území obce Blatnice pod Svatým Antonínkem

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.