Charakteristika zájmového území

Obec Bystřec leží v podhůří Orlických hor u turistické a rekreační oblasti Čenkovice, Bukové hory a Suchého vrchu. Obec se nachází v Pardubickém kraji v ORP Žamberk.  Území obce se pohybuje v nadmořské výšce od 400 do 700 m n.m (střední výška reliéfu je 550 m n. m.). Dominantní jsou pro obec dvě zaříznutá údolí Bystřeckého potoka a údolí Tisovského potoka. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 1 154 obyvatel.

Využití pozemků v obci Bystřec (k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha  Zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 1 246 ha 68,7 %
Orná půda 859 ha 47,5 %
Zahrady a ovocné sady 50 ha 2,7 %
Trvalé travní porosty 338 ha 18,4 %
Lesní půda 411 ha 22,6 %
Zastavěné plochy 16 ha 0,9 %
Vodní plochy 6 ha 0,3 %
Ostatní plochy 136 ha 0,9 %
Celková výměra k. ú. 1 814 ha 100 %

 

Katastr obce Bystřec

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, soustavy Krkonošsko-Jesenické a Orlické podsoustavy. Území obce Bystřec pak řadíme do celku Podorlické pahorkatiny, podcelku Žamberská pahorkatina a okrsku Rokytnická pahorkatina. Východní výběžek zájmové lokality spadá do celku Orlické hory, podcelku Bukovohorské hornatiny a okrsku Výprachtické vrchoviny.

Z geologického hlediska je zde nevýznamnější rula, amfibolit, štěrk písčitý, pískovec a v nivách potoků kvartérní hlína, písek a štěrk. Nejfrekventovanějším půdním typem jsou kambizemě, konkrétně mesobazická a arenická mesobazická. V údolích vodních toků se vyskytují i glej modální, pseudoglej glejový a fluvizem glejová či kambická.  

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá jižní část území obce do mírně teplé oblasti MT2 a východní část zájmového území do chladné podoblasti CH7.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT2 a chladné podoblasti CH7

Charakteristika 
MT2
CH7
Počet letních dnů 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu -3 - (-4) °C -3 - (-4) °C
Průměrná teplota v červenci 16 - 17 °C 15 - 16 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 100 - 120