Charakteristika zájmového území

Obec Bystřec leží v podhůří Orlických hor u turistické a rekreační oblasti Čenkovice, Bukové hory a Suchého vrchu. Obec se nachází v Pardubickém kraji v ORP Žamberk.  Území obce se pohybuje v nadmořské výšce od 400 do 700 m n. m. (střední výška reliéfu je 550 m n. m.). Dominantní jsou pro obec dvě zaříznutá údolí Bystřeckého potoka a údolí Tisovského potoka. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 1 170 obyvatel.

Využití pozemků v obci Bystřec (k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 858,6 ha 47,3 %
Chmelnice 0,0 ha  0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 48,6 ha 2,7 %
Sady 0,6 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 338,0 ha 18,6 %
Lesní půda 410,8 ha 22,6 %
Vodní plochy 5,9 ha 0,3 %
Zastavěné plochy 15,8 ha 0,9 %
Ostatní plochy 135,9 ha 7,5 %
Celková výměra k. ú. 1 814.2 ha 100 %

 

Katastr obce Bystřec

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, soustavy Krkonošsko-Jesenické a Orlické podsoustavy. Území obce Bystřec pak řadíme do celku Podorlické pahorkatiny, podcelku Žamberská pahorkatina a okrsku Rokytnická pahorkatina. Východní výběžek zájmové lokality spadá do celku Orlické hory, podcelku Bukovohorské hornatiny a okrsku Výprachtické vrchoviny.

Z geologického hlediska je zde nevýznamnější rula, amfibolit, štěrk písčitý, pískovec a v nivách potoků kvartérní hlína, písek a štěrk. Nejfrekventovanějším půdním typem jsou kambizemě, konkrétně mesobazická a arenická mesobazická. V údolích vodních toků se vyskytují i glej modální, pseudoglej glejový a fluvizem glejová či kambická.  

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá jižní část území obce do mírně teplé oblasti MT2 a východní část zájmového území do chladné podoblasti CH7.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT2 a chladné podoblasti CH7

Charakteristika MT2 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50