Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Žamberk.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Bystřec.

Osoby na území obce Bystřec budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových i dlouho trvajících regionálních srážkách může dojít k zaplavení a uzavření silnice III. třídy číslo 31115 z Bystřece do Verměřovic u kamenolomu (Kamenolom Bystřec, EUROVIA Kamenolomy, a.s.) Objízdná trasa směrem na Verměřovice povede přes silnici III. třídy 31113 a po účelové komunikaci nad obcí Bystřec. (v případě zneprůjezdnění i účelové komunikace nad obcí Bystřec, může vést objízdná trasa přes Jablonné nad Orlicí) »
Dopravní omezení na území obce Bystřec
Objízdné trasy na území obce Bystřec

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.