Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Bystřec může být ohrožováno vyšším vodním stavem především na vodním toku Bystřec. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:

Na území obce se nenachází žádný hlásný profily s platnými SPA pro území obce Bystřec.

Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Verměřovice (Tichá Orlice) - Hlásný profil kategorie C v podobě automatického hladinoměru je umístěný na silničním mostě č. 3141-3. Profil monitoruje hlídková služba obce. »
Hlásné profily směrodatné a doplňkové pro území obce Bystřec

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

Grafické znázornění SPA (Zdroj: HPPS ČHMÚ)

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

Na území obce Bystřec nastává I. SPA:
 • při překročení 10 mm sumy srážky za 15 minut na srážkoměru obce
 • při překročení 30 mm sumy srážky za 24 hodin na srážkoměru obce
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).
 • Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

  Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

  Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

   

  Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

  Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

  Na území obce Bystřec je II. SPA vyhlašován:

  • při překročení 30 mm sumy srážky za 60 minut na srážkoměru obce
  • při překročení 50 mm sumy srážky za 180 minut na srážkoměru obce
  • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
  • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
  • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností 
  • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
  • doporučením správce vodního toku
  • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Třinec nebo povodňovou komisí Moravskoslezského kraje)

  Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

  Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

  Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

  Na území obce Bystřec je III. SPA vyhlašován:

  • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
  • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru obce - vzniku přívalové povodně v obci
  • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
  • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
  • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
  • doporučením správce toku
  • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Třinec nebo povodňovou komisí Moravskoslezského kraje)

  Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)