Charakteristika zájmového území

Obec Čepí se nachází zhruba cca 9 km mezi městy Pardubice a Chrudim. Město Pardubice je zároveň obcí s rozšířenou působností a taktéž krajským městem. Ke dni 31. 12. 2014 žilo v obci 428 obyvatel z toho 225 mužů a 203 žen. Průměrná nadmořská výška v obci je 247 m.

 

Katastrální území obce Čepí na leteckém snímku s vyznačeným vodním tokem Dubankou

Správní území obce geomorfologicky náleží do Hercynského systému a provincie Česká vysočina. Celé území spadá do subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina a podcelku Chrudimská tabule a okrsku Heřmanoměstecká tabule. Z geologického hlediska tvoří podloží území obce a okolí převážně kvartérní sedimenty (spraše, sprašové hlíny), podél toku Dubanky převládají nezpevněné fluviální sedimenty (hlíny, písky, štěrky). Půdní poměry území obce jsou charakterizovány dvěma půdními typy a to černozemí modální a hnědozemí modální.

Využití pozemků v obci Čepí

Druh pozemku zastoupení [ha] zastoupení [%]
Orná půda 192,02 77,3
Trvalé travní porosty 5,17 2,1
Lesy 0,50 0,2
Ostatní plochy 29,13 11,8
Zahrady a ovocné sady 10,37 4,2 
Zastavěné plochy 9,38 3,9
Vodní plochy 1,23 0,5 
Celková výměra k. ú. 248, 4 100

 

Dle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území obce Čepí do teplé oblasti T2. Místní klima je charakterizováno teplým létem a průměrnou zimou. Průměrný roční srážkový úhrn činí 550 - 600 mm.

Charakteristika teplé oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50