Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Dubanka

Intravilánem obce Čepí protéká tok Dubanka. Místní plocha povodí toku je 8,45 km2.  Dubanka pramení nad obcí Rozhovice v nadmořské výšce 296 m n. m. Koryto toku vstupuje na území obce mezi zemědělskými pozemky právě na hranicích k.ú s obcí Rozhovice poté prochází intravilánem obce Čepí a opouští obec opět mezi zemědělskými pozemky k obci Dubany

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Dubanka

Místo profiluř. kmN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Dubanka - vstup do obce Čepí 3,8 1,72 2,78 4,62 6,33 8,34 11,50 14,20

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Čepí se nachází hlásný profil kat. C Čepí, Dubanka. Hlásný profil se nachází na mostě k č.p. 13 (u kaple Panny Marie Karmelské). Na mostním pilíři jsou barevně vyznačeny jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Čepí, Dubanka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 90
Ohrožení 120
Hlásné profily směrodatné pro území obce Čepí

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.