Charakteristika zájmového území

Obec Chornice leží přibližně 12 km jižně od Moravské Třebové a přibližně 22 km jihovýchodně od Svitav. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Moravská Třebová. Chornice leží v jihovýchodní části Pardubického kraje na tzv. Malé Hané, což je část Boskovické brázdy mezi řekou Třebůvkou a Boskovicemi. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 866 obyvatel. 

Dominantou obce je dvoulodní gotický kostel sv. Vavřince. Byl vybudován na místě bývalé tvrze a jeho mohutná věž s pozdně gotickou stupňovitou střechou a čtyřmi vížkami je dobře viditelná ze širokého okolí.

V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1.–9. ročník), knihovna, koupaliště, hřiště a tělocvična.

Na severním okraji obce je železniční stanice Chornice, kudy prochází trať č. 262 z Moravské Třebové do Skalice nad Svitavou a trať č. 271 Chornice - Prostějov. V roce 2011 byl na všech úsecích v okolí Chornic zastaven provoz osobní železniční dopravy. Obcí dále prochází dvě silnice II třídy, a to silnice II/371 a silnice II/366.

Obec Chornice leží v severní části Malé Hané v nadmořské výšce 310 až 340 m n. m. Území Malé Hané se táhne od Boskovic k Městečku Trnávce. Tato oblast je součástí geologické sníženiny nazývané Boskovická brázda, což je protáhlá úzká sníženina, táhnoucí se od Moravského Krumlova po Městečko Trnávku. Brázda geomorfologicky odděluje Českomoravskou vrchovinu od Drahanské vrchoviny. Geologický podklad území tvoří převážně kulmské sedimenty (s menšími odkryvy ortorul a devonských vápenců), které jsou zejména v Boskovické brázdě překryty kvartérními sedimenty - převážně sprašemi a v nivách toků štěrky a písky. V okolí se nacházejí se i ostrůvky jurských či křídových sedimentů. Geomorfologicky náleží zájmové území do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská, oblast Brněnská vrchovina, celek Boskovická brázda a podcelek Malá Haná.

V katastrálním území obce částečně leží přírodní park Bohdalov - Hartinkov, který je z velké části lesnatý a tvořený mozaikou polopřirozených a přírodně blízkých luk a pastvin. Roste zde mnoho chráněných druhů rostlin (např. hořec brvitý) a vyskytuje se zde mnoho chráněných druhů živočichů (např. mlok skvrnitý, ťuhýk obecný).

katastrální území obce Chornice

Katastrální území obce Chornice

Využití pozemků v obci Chornice (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 935.2 ha 65.7 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 17.7 ha 1.2 %
Sady 0.3 ha 0 %
Trvalé travní porosty 70.3 ha 4.9 %
Lesní půda 290.6 ha 20.4 %
Vodní plochy 19.1 ha 1.3 %
Zastavěná plochy 18.8 ha 1.3 %
Ostatní plochy 70.7 ha 5 %
Celková výměra k.ú. 1422.7 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT9, kterou charakterizuje dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT9

 

 

Klimatická jednotka MT9
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] (-3)-(-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100-120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50