Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Územím obce Dolní Roveň protéká vodní tok Lodrantka:

Základní hydrologické údaje Lodrantka (Komárov, Dolní Roveň)

Hydrografický celek
(č. h. p.)
Plocha povodí
celkem
Údaj z roku Průtok [m3/s]
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
silnice Komárov - Dašice
(1-03-01-026)
31,38 km2 1999     7,85 10,63 13,94 18,95  
1987 1,8   6,2 8,5 12,3 16,9 20,0
trať ČD Chrudim - Borohrádek 24,55 km2

1999 2,48 4,01 6,49 6,79 11,58 15,66 19,10
1987 1,3   5,1 7,0 10,2 14,0 18,5

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Dolní Roveň ani na území celého ORP Holice se nenachází žádný hlásný profil kategorie A ani B.


Pro obec Dolní Roveň je klíčový hlásný profil kategorie C, nacházející se na území obce. Ultrazvuková sonda Dolní Roveň (Lodrantka) pro měření stavu hladin je umístěná pod mostní konstrukcí, k. ú. Horní Roveň pozemek parc. č. 1610/1, vlastnictví: Obec Dolní Roveň. Dochází zde velmi často k rozlití vody z koryta a následnému zaplavení území. Jedná se o nejkritičtější místo po délce toku Lodrantky. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dolní Roveň.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Dolní Roveň (Lodrantka) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost  70
Pohotovost  100
Ohrožení  130
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.