Charakteristika zájmového území

Obec Habrovany se nachází v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov, od které se nachází severozápadně cca 12 km. Dalšími blízkými městy v okolí jsou Rousínov (cca 3 km) a Slavkov u Brna (cca 10 km). Ke dni 1. 1. 2019 zde žilo 844 obyvatel.

V nejbližším okolí Habrovan bylo nalezeno mnoho kosterních pozůstatků, keramických i kovových předmětů, které dokládají osídlení již v dávných dobách doby bronzové. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350.

Mezi zdejší památky patří filiální kostel Nejsvětější Trojice, Socha svatého Floriána u kostela, Zámek Habrovany - nyní slouží jako Ústav tělesně postižených pro cca 60 obyvatel.

V obci je v současnosti dobrá občanská vybavenost (pošta, škola 1. stupně, knihovna s veřejně přístupným internetem, lékař) a působí zde několik spolků a sdružení (např. SDH Habrovany, Myslivci, Rybáři aj.). Obec má vybudovanou kompletní infrastrukturu.

k.u._Habrovany

Katastrální území obce Habrovany


Obec Habrovany leží na jihovýchodním úpatí Drahanské vrchoviny. V k. ú. se nachází přírodní památka Panská skála o výměře 2,34 ha, která je významným místem rozmnožování několika druhů obojživelníků (např. čolek horský, rosnička zelená aj.).

V obci byly v roce 2013 zahájeny komplexní pozemkové úpravy, které mají vyřešit především problémy spojené s erozí a ekologickou stabilitou v okolní intenzivně využívané krajině. V menší míře budou navržena i vodohospodářská opatření. S novým návrhem plánu společných zařízení bude provedeno i nové uspořádání pozemků vlastníků nemovitostí.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Reliéf krajiny je mírně pahorkatinný. Geomorfologicky lze zájmové území rozdělit do dvou částí. Jižní rovinatá převažující část katastru náleží do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Rousínovské brány. Severní část katastru poté náleží do provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Brněnská vrchovina, celku Drahanská vrchovina a podcelku Konická vrchovina. Nadmořská výška oblasti se pohybuje mezi 280-330 m n. m.

Vyskytují se zde spraše a sprašové hlíny, droby, vápnité jíly a hlinitopísčité a štěrkovité sedimenty.


Struktura půdního fondu

Na území obce Habrovany se vyskytuje mnoho půdních typů, z nichž nejrozšířenějšími jsou hnědozem modální, kambizem modální a černozem luvická. Dalšími půdními typy jsou pelozem melanická karbonátová, luvizem modální a oglejená a pseudoglej modální. Vodní toky jsou kopírovány glejem fluvickým.

Celková rozloha řešeného území činí 551 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území orná půda (75,3 %). Zbytek plochy je tvořen malým zastoupením lesní půdy (6,5 %), ostatní plochou (5,9 %), zahradami, sady a trvalými travními porosty (9 %) a vodními plochami (0,7 %).

Využití pozemků v obci Habrovany (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 414,9 ha 75,3 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 31,4 ha 5,7 %
Sady 6,3 ha 1,1 %
Trvalé travní porosty 11,9 ha 2,2 %
Lesní půda 35,9 ha 6,5 %
Vodní plochy 3,9 ha 0,7 %
Zastavěné plochy 14,2 ha 2,6 %
Ostatní plochy 32,7 ha 5,9 %
Celková výměra k.ú. 551,1 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá téměř celé území obce Habrovany do teplé oblasti T2. Pouze severní okraj katastru zasahuje do mírně teplé oblasti MT11.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2 a MT11

Charakteristika
T2
MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 -8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50