Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Habrovany

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Habrovany a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

hab_taky

Vodní toky na území obce Habrovany

Nejvýznamnějším vodním tokem nacházejícím se na území obce Habrovany je Habrovanský potok (IDVT 10200095). Pramení severně nad obcí Olšany v Račickém polesí v nadmořské výšce cca 500 m n. m. Intravilánem obce prochází převážně v otevřeném korytě, které je částečně opevněné (veřejné části obce) a částečně přirozeně meandrující (soukromé oplocené části obce). Celková délka vodního toku je asi 7,44 km a ve městě Rousínov se levostranně vlévá do Vážanského potoka.

Vážanský potok (IDVT 10189147) pramení severně od Královopolských Vážan, na úpatí Drahanské vrchoviny. Protéká západní částí katastru (chatovou oblastí), má délku cca 4,85 km a v okrajové části Rousínova se pravostranně vlévá do Rakovce.

Dalšími vodními toky na území obce jsou Habrůvka (IDVT 10102678), která protéká východní částí katastru (zemědělskou krajinou) a bezejmenný potok (IDVT 10195906), který lemuje východní okraj intravilánu obce.

Celé zájmové území spadá do působnosti Povodí Moravy, s.p.

Základní hydrologické charakteristiky Habrovanského potoka (dle ČHMÚ, pobočka Brno)

Místo profiluN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
pod obcí Habrovany, před zaústěním levostranného
přítoku z V části extravilánu obce
0,85 1,50 2,70 3,90 5,30 7,80 10,00

 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Habrovany

Přehled vodních nádrží na území obce Habrovany naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Habrovany se nachází celkem 2 vodní nádrže, které by v době povodně neměly ohrožovat intravilán obce. Jejich podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.