Charakteristika zájmového území

Obec Horní Čermná leží ve východní části okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji nedaleko hranice s okresem Šumperk v Olomouckém kraji. První zmínka o obci je z roku 1304 (za vlády předposledního Přemyslovce na českém trůně - krále Václava II.). V minulosti byla Horní Čermná částí městyse Čermná. Obec měla k 1. 1. 2017 celkem 1 005 obyvatel a rozlohu 1 767 ha. Rozkládá se podél silnic druhé třídy. Leží asi 8 km od obce s rozšířenou působností - města Lanškrouna a 19 km od okresního města Ústí nad Orlicí. 

Využití pozemků v obci Horní Čermná (k 31. 12. 2015)

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 49,3%
Orná půda 30,7%
Zahrady a ovocné sady 3,1%
Trvalé travní porosty 15,5%
Lesní půda 45,9%
Zastavěné plochy 0,8%
Vodní plochy 0,3%
Ostatní plochy 3,7%
Celková výměra k. ú. 1 766,8 ha

 

Katastr obce Horní Čermná

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie České vysočiny, soustavy Krkonošsko-jesenické a Orlické podsoustavy. Území obce Horní Čermná pak řadíme do celku Podorlické pahorkatiny, podcelku Žamberská pahorkatina a okrsku Čermenské pahorkatiny v severovýchodní části sem zasahuje Rokytnická pahorkatina. Jihovýchodní část zájmového území řadíme do Jesenické podsoustavy, do celku Zábřežské vrchoviny, podcelku Drozdovské vrchoviny a okrsku Zborovské vrchoviny.

Poměrně rovinatý terén v okolí obce Horní Čermná se směrem k jihovýchodu (přibližně od obce Nepomuky) zvedá do maximální výšky 630 m n. m. s charakteristickými zaříznutými údolími vodních toků. Nejnižším bodem území je výtok vodního toku Čermná z katastrálního území v nadmořské výšce 410 m n. m.

Čermenskou pahorkatinou prochází hlavní evropské rozvodí. Jižním směrem od linie rozvodí je území odvodňováno Moravskou Sázavou k řece Moravě, severně od rozvodí odtéká voda Čermnou k Tiché Orlici.

Z geologického hlediska se na katastrálním území obce vyskytují nejčastěji jíly, prachovce, slínovce a vápence a v nivách vodních toků sedimentární horniny pro ně typické (hlína, písek, štěrk). Nejfrekventovanějším půdním typem jsou kambizem modální a hnědozem slabě oglejená. V údolích vodních toků se vyskytuje i glej modální.  

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá většina území obce do mírně teplé oblasti MT2, místní část obce Nepomuky pak spadají částečně ještě do MT7 mírně teplé oblasti a do chladné podoblasti CH7.

Charakteristika klimatických podoblasti MT2, MT7 a CH7

Charakteristika
MT2
MT7 CH7
Počet letních dnů 20–30 30 – 40 10 – 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140–160 140 – 160 120 – 140
Počet mrazových dnů 110–130 110 – 130 140 – 160
Počet ledových dnů 40–50 40 – 50 50 – 60
Průměrná teplota v lednu -3 – (-4) °C -2 – (-3) °C -3 – (-4) °C
Průměrná teplota v červenci 16–17 °C 16 – 17 °C 15 – 16 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120–130 100 – 120 120 – 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80–100 60 – 80 100 – 120