Charakteristika zájmového území

Obec Horní Čermná leží ve východní části okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji nedaleko hranice s okresem Šumperk v Olomouckém kraji. První zmínka o obci je z roku 1304 (za vlády předposledního Přemyslovce na českém trůně - krále Václava II.). V minulosti byla Horní Čermná částí městyse Čermná. V roce 1935 byla obec Čermná rozdělena na Horní a Dolní Čermnou. Rozkládá se podél silnic druhé třídy. Leží asi 8 km od obce s rozšířenou působností - města Lanškrouna a 19 km od okresního města Ústí nad Orlicí. Obec měla k 1. 1. 2018 celkem 1 016 obyvatel a rozlohu 1 767 ha.

Katastr obce Horní Čermná

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie České vysočiny, soustavy Krkonošsko-jesenické a Orlické podsoustavy. Území obce Horní Čermná pak řadíme do celku Podorlické pahorkatiny, podcelku Žamberská pahorkatina a okrsku Čermenské pahorkatiny v severovýchodní části sem zasahuje Rokytnická pahorkatina. Jihovýchodní část zájmového území řadíme do Jesenické podsoustavy, do celku Zábřežské vrchoviny, podcelku Drozdovské vrchoviny a okrsku Zborovské vrchoviny. Poměrně rovinatý terén v okolí obce Horní Čermná se směrem k jihovýchodu (přibližně od obce Nepomuky) zvedá do maximální výšky 630 m n. m. s charakteristickými zaříznutými údolími vodních toků. Nejnižším bodem území je výtok vodního toku Čermná z katastrálního území v nadmořské výšce 410 m n. m. Čermenskou pahorkatinou prochází hlavní evropské rozvodí. Jižním směrem od linie rozvodí je území odvodňováno Moravskou Sázavou k řece Moravě, severně od rozvodí odtéká voda Čermnou k Tiché Orlici.

Z geologického hlediska se na katastrálním území obce vyskytují nejčastěji jíly, prachovce, slínovce a vápence a v nivách vodních toků sedimentární horniny pro ně typické (hlína, písek, štěrk). Nejfrekventovanějším půdním typem jsou kambizem modální a hnědozem slabě oglejená. V údolích vodních toků se vyskytuje i glej modální.  

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1 767, 1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (828, 1 ha) a orná půda (475, 9 ha). Zbytek plochy tvoří trvalé travní porosty (308, 5 ha), ostatní plochy (72, 7 ha), zahrady (53, 7 ha), zastavěné plochy (13, 5 ha), vodní plochy (9, 3 ha) a sady (5, 3 ha).

Využití pozemků v obci Horní Čermná (k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 475, 9 ha 26, 9 %
Zahrady 53, 7 ha 3 %
Sady 5, 3 ha 0, 3 %
Trvalé travní porosty 308, 5 ha 17, 5 %
Lesní půda 828, 1 ha 46, 9 %
Vodní plochy 9, 3 ha 0, 5 %
Zastavěné plochy 13, 5 ha 0, 8 %
Ostatní plochy 72, 7 ha 4, 1 %
Celková výměra k. ú. 1767, 1 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá většina území obce do mírně teplé oblasti MT2, místní část obce Nepomuky pak spadají částečně ještě do MT7 mírně teplé oblasti a do chladné podoblasti CH7.

Charakteristika klimatických podoblasti MT2, MT7 a CH7

Charakteristika MT2 MT7 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 100 - 120 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 400 - 450 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 60 - 80 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 120 - 150 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50