Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní tok Čermná odvodňuje území obce Horní Čermná a městyse Dolní Čermná. Délka toku činí zhruba 13,7 km. Pramení v nadmořské výšce kolem 580 m v polích u obce Výprachtice. Odtud stéká do místní části Nepomuky spadající pod obec Horní Čermná v místech, kde byl vybudovaný suchý poldr. Poté protéká samotnou obcí Horní Čermná, kde se do něj vlévá Bájský potok. Poté protéká potok obcí Horní Čermná a dostává se na území městyse Dolní Čermná. Na území městyse se potok vlévá do Čermenského rybníku, kde se k němu připojuje i tok Bobravka dlouhý 3,24 km. Poté Čermná protéká městysem a u Petrovic se do něj vlévá další bezejmenný tok. Tok Čermná je levostranným přítokem Tiché Orlice kam se vlévá po dalších 1200 metrech a spadá do povodí Labe. Katastrálním územím obce Horní Čermná protéká také tok Moravská Sázava spadající do povodí Moravy. Moravská Sázava protéká pouze extravilánem obce a ani žádné její menší přítoky nezasahují do intravilánu obce, proto nezpůsobuje škody v obci a není zahrnuta v povodňovém plánu.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Horní Čermná může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Čermná a Bájský potok. Katastrálním územím obce protéká také řeka Moravská Sázava. Tato řeka ovšem protéká pouze extravilánem obce a na intravilán nemá vliv. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily: Hlásný profil kat. C Horní Čermná HP1 (Čermná), Horní Čermná (Bájský potok), Horní Čermná HP2 (Čermná).
Hlásné profily směrodatné pro území obce Horní Čermná

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.