Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Okluky

Městem protéká tok Okluky, který se za Uherským Ostrohem vlévá do řeky Moravy z levé strany. Nad zemědělským družstvem Dolňácko je do Okluky zaústěn potok Žabínek, který odvadí povrchové vody z lokalit Ostrovské pole a Strání. Profil toku Okluky je lichoběžníkový o různorodých sklonech a šířce. Svahy jsou převážně zpevněny vegetačním opevněním.

Žabínek

Potok Žabínek odvádí zejména srážkové vody z lokality Ostrovské pole a Strání. V této členité části s poměrně velkým spádem docházízejména při přívalových deštích ke splachům orné půdy, což má za následek zanášení soukromých pozemků.

Boršický potok

Protéká jižní částí města, téměř na hranici katastru. Vlastní koryto je lichoběžníkového profilu. Při vybřežení Boršického potoku by nedošlo k větším škodám na majetku.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území města Hluk se nenachází žádný hlásný profil kategorie A ani B. Hlásné profily kategorie A a B se nenachází ani na žádném z vodních toků nad obcí.
Na území obce byl v roce 2014 v rámci protipovodňových opatření obce instalován hlásný profil kategorie C Hluk (Okluky) s hladinoměrem s automatickým odesíláním dat a varovných SMS a také vodočetná lať.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C - Hluk, Okluky »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 110
Ohrožení 150
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Pro lepší informovanost obce lze využít také hladinoměrů výše nad obcí. Jedná se o hlásný profil výše na toku Horní Němčí (Okluky) a také na levostranném přítoku Slavkov (Zlejšovský p.).

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Horní Němčí, Okluky »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 100
Ohrožení 120
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Slavkov, Zlejšovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 80
Ohrožení 110
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.