Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Hostašovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Hostašovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Katastrem obce Hostašovice prochází hlavní evropské rozvodí mezi úmořím Černého (43,6 % katastru) a Baltského moře (56,4 % katastru). Hydrologicky území spadá do povodí Moravy a povodí Odry. Plocha celého katastru je odvodňována čtyřmi toky, a to Stranickým potokem a Zrzávkou, jež náleží povodí Odry. Do povodí Moravy vodu odvádí Jasenický a Krhovský potok. Z celkové plochy katastru, tedy 927 ha, náleží 283 ha povodí Zrzávky (31 %), 240 ha povodí Stranického potoku (26 %), 256 ha Krhovskému potoku (28%) a 134 ha Jasenickému potoku (14 %). Drobný cíp, 14 ha jihozápadní části katastru odvodňuje Černý (Byninský) potok (1 %).

Co se týče povodňového rizika, jsou pro obec Hostašovice významné dva pravé přítoky toku Stranického potoka: Hrázkový potok a tok Vrchhůra. Tyto vodní toky protékají intravilánem obce a jsou v několika místech zatrubněné. 

 

Vodní toky na území obce Hostašovice

Hrázkový potok (ID 10208697):
Plocha povodí po závěrový profil (místo kde potok opouští katastr Hostašovic): 107,89 ha
Délka toku od pramene po závěrový profil: 2041 m
Průměrný sklon toku: 3,1 %
Tvar povodí: protáhlý (alfa = 0,143)
Typ proudění: bystřinné (dle Froudeho čísla, kde Fr = 1,12)

Podélný profil Hrázkového potoka (bezejmenný vodní tok 10208697) na území obce Hostašovice

Vrchhůra (ID 10217708):
Plocha povodí po závěrový profil (místo kde potok opouští katastr Hostašovic): 129,14 ha
Délka toku od pramene po závěrový profil: 2223 m
Průměrný sklon toku: 4,47 %
Tvar povodí: protáhlý (alfa = 0,166)
Typ proudění: bystřinné (dle Froudeho čísla, kde Fr = 1,19)

Podélný profil Vrchhůry (bezejmenný vodní tok 10217708) na území obce Hostašovice

Vodní toky v zájmovém území jsou napřímené, regulované a je zde malý prostor pro jejich revitalizaci, zejména z důvodu majetkoprávních vztahů. Všechny toky, které z katastru obce odvádějí vodu, na území obce i pramení. Charakter oblasti je tedy významně pramenný. Malá spádová oblast povodí je důvodem toho, že riziko povodní v obci je nízké. K významným situacím může dojít pouze při výskytu intenzivních déle trvajících srážek, či při zanesení jedné z několika vpustí do zatrubněných částí toků v zástavbě.

Digitální model reliéfu obce Hostašovice se znázorněním vodních toků

Digitální model reliéfu vyznačuje členitost nadmořské výšky v území. Území Hostašovic se průměrně pohybuje v nadmořské výšce 360 m n. m. Území je rozřezáno několika vodními toky, jež zde pramení. Na jihu je to Srní potok a Zrzávka. Tvoří tak údolí mezi Veřovickými vrchy s nejvyšším vrcholem Oprchlice (639 m n. m.) a vyvýšeninou ve středu katastru s nejvyšším vrcholem Na Kamenném (502 m n. m.). Samotná obec Hostašovice se rozprostírá v údolí vodních toků Vrchhůry a Hrázkového potoka.

Sklonitostní poměry na území obce Hostašovice

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Hostašovice

Přehled vodních děl na území obce Hostašovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
V obci Hostašovice se nenachází žádná vodní nádrž, která by výrazně ovlivňovala odtokové poměry. Na území obce na Hrázkovém potoce najdeme jednu protipožární nádrž, jejíž primární funkce je sloužit jako rezervoár vody, při povodňových situacích však může sloužit jako retenční nádrž.