Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů »

Seznam ohrožených objektů by stanoven dle skutečného stavu při povodních. Podrobné informace o opatřeních a o výšce hladiny jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto plánu.

Některé údaje o předpokládaných počtech evakuovanch osob z ohrožených objektů jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Seznam ohrožujících objektů 

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryto toku, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost. »

 

Ohrožené a ohrožující objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 Ohrožené objekty
 Ohrožující objekty

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlast­níků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhor­šují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Horní Újezd.

 Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo bu­dou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Obecním úřadě Horní Újezd, v kanceláři starosty obce.