Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území obce Hradištko je při povodni ohrožováno zhruba 45  budov, které trvale obývá 25 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožené objekty na území obce - agregované.

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

V obci se nachází čistička odpadních vod v části Pikovice a leží v záplavovém území Sázavy pro Q100. ČOV je ale dimenzovaná na vyšší průtoky nnež Q100 a lze ji v případě ohrožení plně uzavřít a utěsnit.

Podnikatelské provozy v záplavovém území Vltavy v ř. km  85,6 - 78,5

  • Zájezdní hostinec Rozmarná - provozovatel p. Ing. Ivan Chaloupka, tel.: 775 372 894
  • Prodejna potravin - provozovatelka p. Havlčková, tel.: 606 757 176, 257 740 115
  • Intars parket - majitel p. Hruda, tel.: 244 462 848
  • Club Mandát - stravovací a ubytovací zařízení
  • Depozit sypkého materiálu obce Hradištko
  • Zdroje pitné vody, infiltrační studny z Vltavy v majetku obce Hradištko

Rekreační objekty v záplavovém území Sázavy v ř. km 7,5 - 0,0

  • Rekreační zařízení Katka
  • Letní tábořiště u řeky Sázavy
Ohrožující objekty na území obce Hradišťko
 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Hradištko.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Hradištko u předsedy povodňové komise obce.