Charakteristika zájmového území

Obec Hradištko se nachází mezi pravým břehem Vltavy a levým břehem Sázavy těsně před jejich soutokem v SO ORP Černošice. Obec je tvořena dvěma částmi, samotným Hradištkem a místní částí Pikovice. Na území obce se nacházejí dvě maloplošná chráněná území: národní přírodní památka Medník a přírodní rezervace Kobylí draha. K 31. 12. 2013 bylo v obci evidováno 1899 obyvatel. Rozloha obce činí 1189,08 ha, z toho cca 30,84 % tvoří zemědělská půda, 50,29 % lesy, 2,11 % zastavěné plochy, 7,53 % vodní plochy a 9,23 % ostatní plochy.

Obec Hradištko na leteckém snímku

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Česko-moravské a podsoustavy Středočeská pahorkatina. Území obce Hradištko pak řadíme do celku Benešovská pahorkatina, podcelku Dobříšská pahorkatina, okrsek Jílovská vrchovina - střední část Dobříšské pahorkatiny, plochá vrchovina v povodí řek Vltavy a Sázavy. - Tvořena z proterozoických metobazitů, granodioritů, porfyrů, keratofyrů jílovského pásma, kontaktně metamorfovaných břidlic, drobů atd. Jedná se o silně erozně rozčleněný denudační reliéf porušený příčnými zlomy směru severozápad-jihovýchod. Krajina s výraznými strukturními hřbety a suky, s hluboce zaříznutými údolími řek Vltavy a Sázavy s jejich přítoky. - Nejvyšší bod: Besedná (496 m). Další významné body: Červená hora (486 m); Červenka (378 m); Drbákov (490 m); Chvojná (481 m); Medník (417 m); Ostromeč (333 m); Veselý (489). - Vrchovina porostlá smrky, borovicemi, jedlemi, duby, buky a habry. - Územím prochází Přírodní rezervace Drbákovské tisy, Medník, údolní nádrže Slapy a Štěchovice na Vltavě. Území má charakter členité pahorkatiny až ploché vrchoviny, která je silně poznamenána erozně denudační činností a jsou pro něj typická hluboce zaříznutá údolí Vltavy a jejich přítoků.

Vrchovina je z větší části tvořena starohornímu zpevněnými sedimenty. Nejčastěji se vyskytujícími horninami jsou břidlice, droby a prachovce, místy se vyskytují i slepence, tufy a tufity. 

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá centrální část území obce do chladné podoblasti T2, východní část obce pak do chladné podoblasti MT11.

Charakteristika chladné podoblasti MT11 a T2

Charakteristika
MT11
T2
Počet letních dnů 40 - 50 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 170 - 180
Počet mrazových dnů 110 - 130 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 80 - 90
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 40 - 50


Srážkové poměry

Roční srážkový úhrn kolísá na daném území mezi 530 a 670 mm. Dlouhodobý průměr v oblasti je 600 mm. Tyto srážky jsou během roku rozděleny způsobem běžným pro danou zeměpisnou polohu, tzn. že nejvíce srážek spadne v letním období (40 %), na jaře (25 %) a na podzim (20 %). Nejmenší srážkové úhrny jsou typické pro zimní měsíce (15 %). V rámci jednotlivých měsíců je na srážky nejbohatší měsíc červenec a nejchudší naopak únor. Nejvyšší průměrné červencové úhrny srážek se pohybují okolo 85 mm. Průměrné roční úhrny srážek se v tomto území pohybuje v rozmezí 662 mm (Malá Chuchle), 670 mm (Poříčí nad Sázavou) a 611 mm (Beroun).

V zimním období převažují srážky sněhové. Na území obce se vyskytují v průměru 25 - 45 dní v roce. Sněhová pokrývka leží až 40 dní. Průměrné roční maximum výšky sněhové pokrývky se pohybuje v okolí obce od 10 do 20 cm. V průměru se souvislá sněhová pokrývka vytváří v druhé dekádě prosince. Pokrytí sněhem končí od první dekády března. Mezi prvním a posledním dnem se sněhovou pokrývkou sníh většinu několikrát roztaje a zase se vytvoří pokrývka nová.