Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Hradec nad Moravicí je při povodni ohrožováno zhruba 160 budov, které trvale obývá asi 329 obyvatel, z toho 32 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi ve městě.

Ohrožené objekty na území města Hradec nad Moravicí - pod Kalvárií

Ohrožené objekty na území města Hradec nad Moravicí - Kajlovec

Ohrožené objekty na území města Hradec nad Moravicí - Žimrovice

Nemovitosti v  blízkosti vodních toků Moravice, Hradečná a Meleček mohou být při vyšších vodních stavech ohroženy zpětným vzdutím v kanalizačním systému s následným zaplavením suterénů a sklepů, protože na kanalizačních výústích nejsou instalovány žabí klapy.

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází několik ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území města Hradec nad Moravicí
Kontaminovaná místa na území města Hradec nad Moravicí

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Hradec nad Moravicí.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Hradec nad Moravicí u předsedy povodňové komise města.