Charakteristika zájmového území

Město Hradec nad Moravicí se nachází v Moravskoslezském kraji, v SO ORP Opava, přibližně 6 km jihozápadně od města Opavy. K  1.1.2021 bylo v Hradci nad Moravicí evidováno 5 493 obyvatel. 

Území města Hradec nad Moravicí

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky patří území města do provincie Česká vysočina, Krkonošsko-jesenické soustavy, podsoustavy Jesenická oblast, celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina. Do řešeného území zasahují dva okrsky - Heřmanická vrchovina na východě a Mělčská vrchovina na západě.

Heřmanická vrchovina se nachází ve střední části Vítkovské vrchoviny. Je poměrně členitá, tvořená spodnokarbonskými drobami a břidlicemi hradeckých a moravických vrstev a denudačními zbytky sedimentů badenu. Jedná se o erozně denudační povrch s rozsáhlými plošinami holoroviny a různou měrou zahloubenými údolími vodních toků.

Mělčská vrchovina se rovněž nachází ve střední části Vítkovské vrchoviny. Jedná se o plochou vrchovinu na spodnokarbonských drobách a břidlicích moravských a hradeckých vrstev. Její georeliéf má rozsáhlé plošiny holoroviny a hluboce zařezaná údolí. Příznačné je hluboce zařezané údolí řeky Moravice s výraznými zaklesnutými meandry a pravoúhlým ohybem.  

Nejvyšší nadmořská výška území města činí 512 m. Této výšky dosahuje vrch Přílet nacházející se v jihovýchodní části území. Nejnižší nadmořské výšky (cca 270 m n. m.) pak terén dosahuje v místě, kde Moravice opouští území města. Hlavním vodním tokem území je řeka Moravice, podél ní je lokalizován intravilán města Hradec nad Moravicí i intravilán katastrálního území Žimrovice.

V jižní části území se nacházejí maloplošná zvláště chráněná území Údolí Moravice a Kaluža.

Výškové poměry na území města Hradec nad Moravicí

Sklonitostní poměry na území města Hradec nad Moravicí

 

Struktura půdního fondu

Rozloha území města činí 4 396,23 ha.

Lesní porost se nachází zhruba na polovině území města. Jeho největší plochy jsou lokalizovány především v jižní části území. Z převážné většiny se jedná o čtvrtý vegetační stupeň (bukový), ostrůvkovitě jsou lokalizovány i malé plochy třetího vegetačního stupně (dubobukový). Výjimkou je lesní plocha nacházející se západně a jihozápadně od města, zde se jedná o rozsáhlejší oblast třetího vegetačního stupně. V údolí řeky Moravice je pak v meandru mezi vrchy Lůžkovec a Polomec možné pozorovat i druhý vegetační stupeň (bukodubový). Ostatní plochy pak náležejí loukám, pastvinám a polím.

Využití pozemků ve městě Hradec nad Moravicí  (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1022 ha 23,2 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 103 ha 2,3%
Sady 1 ha 0 %
Trvalé travní porosty 573 ha 13,0 %
Lesní půda 2263 ha 51,5 %
Vodní plochy 63 ha 1,4 %
Zastavěná plochy 70 ha 1,6 %
Ostatní plochy 301 ha 6,8 %
Celková výměra k.ú. 4 396 ha 100 %

Z hlediska půd je oblast poměrně homogenní. Vyskytují se převážně kyselé kambizemě na substrátu svahovin sedimentárních hornin.

Klimatické charakteristiky

Z hlediska Quittovy klimatické klasifikace (za období 1961 – 2000) spadá území města do mírně teplé podoblasti MT7.

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT7

Charakteristika MT7
Počet letních dnů 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50