Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Hradec nad Moravicí

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Hradec nad Moravicí a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území města Hradec nad Moravicí patří do povodí řeky Odry. Hlavním vodním tokem území je Moravice s celkovou délkou 91,245 km. Pramen řeky se nachází v pohoří Hrubý Jeseník v nadmořské výšce 1134,8 m, zhruba 3 km jižně od vrcholu Praděd. Řeka poté stéká na jih a  ve městě Břidličná se prudce stáčí na východ. Po několika kilometrech se řeka rozšiřuje a protéká vodní nádrží Slezská Harta následovanou vodním dílem Kružberk. Tato vodní díla mají významný protipovodňový účel. Od obce Kružberk po Hradec nad Moravicí je řeka charakteristická výrazným meandrováním. Moravice se vlévá do řeky Opavy v jihovýchodním cípu města Opava. Moravice je recipientem řady vodních toků, mezi významné patří na území města Bukovinský potok, Hradečná, Meleček a Melečský potok. Významným vodním dílem v zájmovém úseku je Weissův (Žimrovický) jez ř. km 18,190 s levobřežním odběrným objektem pro papírenský náhon. Okolí horního úseku toku na území města je zalesněné a bez zástavby. Výjimku tvoří chatové osady na pravém i levém břehu řeky nad zastavěným území místní části Žimrovice.
V katastrálním území Žimrovice je na levém břehu situován areál podniku Smurfit Kappa Morava Paper, níže pak intravilán místní části a areál ČOV. Pravý břeh je nezastavěný s výjimkou několika chat u areálu ČOV. V souběhu s areálem Kappa a dále je koryto opevněno LB kamennou zdí výšky cca 1,5 - 2 m, délky přibližně 500 m. Levobřežně je do toku zaústěn spádovým stupněm vysokým cca 1,5 - 2 m vodní tok Meleček.
V úseku mezi zastavěným územím Žimrovic a městem Hradec nad Moravicí se nachází Žimrovický splav s odběrným objektem Mlýnská strouha. Tento objekt přináší technologickou vodu pro MVE a dřevopodnik v Hradci nad Moravicí. Kyneta koryta Moravice je v tomto úseku opevněna kamennou patou. 
V zastavěném území města Hradec nad Moravicí je kyneta koryta opevněna kamennou patou a spádové poměry jsou stabilizovány několika dřevěnými prahy. Zastavěné území je chráněno soustavou inundačních hrází. V souběhu s parcelou nemovitosti č. p. 233 na ulici Žimrovická je koryto LB opevněno kamennou nábřežní zdí délky cca 50 m.

 Vodní toky na území města Hradec nad Moravicí

Vodní tok Hradečná pramení na území obce Březová. Pramen vodního toku se nachází na katastrálním území Lesních Albrechtic pod vrcholem Lán v nadmořské výšce cca 515 m. Vodní tok se následně stáčí na sever, táhne se podél silnice č. 57 a prochází intravilánem katastrálního území Kajlovec. Zhruba 360 m před zaústěním Hradečné do Moravice (v intravilánu města Hradec nad Moravicí) se do ní z pravé strany vlévá Závilišský potok. V zastavěném území Kajlovce má Hradečná převážně lichoběžníkový tvar koryta s kamenným opevněním paty svahů, pomístně je opevněno opěrnými zdmi. Hloubka koryta se pohybuje od 1,5 do 3 m. Spádové poměry jsou stabilizovány dřevěnými prahy. U MŠ Kajlovec je pravobřežně situován odběrný objekt Kajloveckého rybníka.

Vodní tok Meleček pramení na území obce Moravice v nadmořské výšce cca 530 m. Potok dále teče směrem na východ, překračuje území obce Melč a tvoří její hranici s územím obce Štáblovice. Na území města Hradec nad Moravicí pak protéká intravilánem katastrálního území Žimrovice, kde se na 12,75 ř. km vlévá do řeky Moravice.

Pramen Melčského potoka se nachází na území obce Moravice v nadmořské výšce 516 m. Zhruba po 500 m překračuje potok hranice obce a vtéká na území Melče. Zde protéká intravilánem a dále se stáčí směrem na jihovýchod. Dále již protéká neobydleným údolím a pod vrchem Polomec se na 19,6 ř. km vlévá do řeky Moravice.

Závilišský potok pramení na území města Hradec nad Moravicí v katastrálním území Jakubčovic v nadmořské výšce 486 m. Převážná část toku protéká neobydleným údolím, až pod vrchem Vysoká se na pravém břehu nachází zástavba v podobě chatové oblasti. Nedaleko po proudu již potok vstupuje do intravilánu města a na ulici podolská se u č. p. 49 vlévá do vodního toku Hradečná.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Moravice

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Kružberk 44,72 2,49 52,6 111 140 219 258
Hlásný profil kat. A Branka u Opavy 6,22 5,32 63 129 162 249 291

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Hradec nad Moravicí

Přehled vodních děl na území města Hradec nad Moravicí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Hradec nad Moravicí se nachází několik drobných vodních děl, z nichž největší je Kajlovecký rybník. Na vodních tocích je lokalizováno i několik jezů.