Charakteristika zájmového území

Obec Hvozdná se nachází severovýchodně od města Zlín a náleží do SO ORP Zlín. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 1302 obyvatel. Velikost území činí 727 ha.

Obec leží na Hvozdenském potoce. V blízkosti intravilánu se nachází dvě menší vodní nádrže, které mají retenční a rybochovné funkce. Vodní tok Hvozdenský potok pramení západně od intravilánu obce Hvozdná, v katastrálním území obce Lužkovice ústí do řeky Dřevnice. Nejvyšší bod katastrálního území obce dosahuje nadmořské výšky 352,3 m. V místě, kde Hvozdenský potok opouští katastrální území obce, činí nadmořská výška zhruba 260 m. Samotný intravilán obce se nachází na mírně sklonitém svahu, jehož nadmořská výška se pohybuje od 347 m do 275 m.

 Katastrální území obce Hvozdná

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Systém: Alpsko-himalájský
Provincie:
Západní Karpaty
Soustava:
Vnější Západní Karpaty
Podsoustava:
Slovensko-moravské Karpaty      
Celek:
Vizovická vrchovina
Podcelek:
Zlínská vrchovina/Fryštácká brázda

Obec Hvozdná náleží do geomorfologického celku Vizovická vrchovina. Pro tento celek je charakteristický reliéf sníženin, pahorkatin a vrchovin. Vizovická vrchovina se vyznačuje převážně flyšovými horninami račanské jednotky. Převažují zde pískovce a jílovce vsetínských vrstev. Na území obce se nacházejí následující půdní typy - slabě oglejená kambizemě, modální pseudoglej, hnědozem luvická oglejená, hnědozem luvická slabě oglejená, fluvizem glejová.

Podle mapování České geologické služby se v katastrálním území vyskytuje řada dočasně uklidněných svahových nestabilit a dvě aktivní svahové nestability. Největší z dočasně uklidněných se nachází východně od hřiště v severní části obce, další větší dočasně uklidněné se nacházejí v pramenné oblasti Hvozdenského potoka a jeho prvního pravostranného přítoku, v neposlední řadě se další dva nacházejí západně od vodní nádrže Argaláška. Dvě zmiňované aktivní svahové nestability se nacházejí nedaleko jihovýchodního okraje intravilánu obce. Větší z nich hraničí s jihovýchodním okrajem vodní nádrže Argaláška.

Svahové nestability na území obce Hvozdná

 

Struktura půdního fondu

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 727 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (258 ha) a lesní půda (245 ha). Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (65 ha), trvalé travní porosty (91 ha), zahrady (33 ha), zastavěné plochy (17 ha), vodní plochy (12 ha) a sady (6 ha).

Využití pozemků v obci Hvozdná (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

 Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 258 ha 35,7 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 33 ha 4,5 %
Sady 6 ha 0,8 %
Trvalé travní porosty 91 ha 12,5 %
Lesní půda 245 ha 33,7 %
Vodní plochy 12 ha 1,6 %
Zastavěné plochy 17 ha 2,3 %
Ostatní plochy 65 ha 8,9 %
Celková výměra k.ú. 727 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Hvozdná je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (období let 1961-2000) zasahuje na území obce teplá a mírně teplá oblast. Převážná většina území spadá do podoblasti MT10. Z jihu pak zasahují podoblasti MT11 a T2. 

Podoblast MT10 se vyznačuje dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Podoblast MT11 je charakteristická dlouhým teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Podoblast T2 je typická dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT10, MT11 a T2

Charakteristika
MT10 MT11 T2
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 160 - 170
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8 7 - 8 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 350 - 400 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250 200 - 250 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50