Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Hvozdná

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Hvozdná a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Povodí Hvozdenského potoka má kyjovitý tvar, v horní rozšířené části se nachází obec Hvozdná, dolní zúžená část ústící do nivy Dřevnice okrajově spadá do k.ú. Lužkovice. Vodohospodářsky problematická je zejména horní část povodí. Povodí je zde vějířovité, rozpadá se do menších údolí a zářezů, které se stékají na jižním okraji intravilánu obce Hvozdná, kde je umístěna nádrž Argaláška. V této souvislosti je nutno připomenout nevýhodnost tohoto tvaru povodí s ohledem na povodňové jevy, kdy přibližně stejná délka dotoku vody do závěrečného profilu způsobuje "sčítání" povodňových vln, tedy střetnutí povodňových vln z jednotlivých částí povodí. Jak již bylo uvedeno, hlavním recipientem řešeného území, který protéká západně od zastavěného území obce ve směru sever – jih je Hvozdenský potok. Bezejmenný levostranný přítok Hvozdenského potoka z větší části trasy toku protéká zastavěným územím obce Hvozdná a je zatrubněn, je vlastně začleněn do kanalizačního systému obce a svým trvalým průtokem zatěžuje podstatnou část stávající jednotné kanalizace. V rámci budování komplexního kanalizačního systému je navrhována samostatná kanalizační stoka, podchycující stávající výusť bezejmenného levostranného přítoku Hvozdenského potoka, která bude sloužit k odvedení jeho běžného průtoku.

Vodní toky v katastru obce Hvozdná

Hvozdenský potok
Hvozdenský potok pramení severozápadně od intravilánu obce Hvozdná. Blízko Lužkovic vtéká do řeky Dřevnice. Povodí Hvozdenského potoka je velmi členité s několika bočními přítoky. Hvozdenský potok má značný spád, v horních částech povodí se některé přítoky zařezávají hluboko do terénu. Pro horní povodí potoka je charakteristický rychlý odtok z území s minimální retencí vody. Délka toku je cca 4,5 km.

Levostranný přítok Hvozdenského potoka
Většina trasy toku je zatrubněna. Profil zatrubnění je od 600 mm po 1200 mm. Tento tok je v podstatě začleněn do kanalizačního systému obce a svým trvalým průtokem zatěžuje podstatnou část stávající jednotné kanalizace. Zatrubnění jsou malokapacitní a jsou ohrožena ucpáním splaveninami a plaveninami. Tento tok má 3 přítoky. Jedná se o krátké toky, jejichž koryta jsou hluboce zaříznutá, dno má značný podélný sklon. Svahy těchto koryt jsou nestabilní, hrozí lokální sesuvy.  Všechny popisované toky jsou z hlediska povodňových poměrů rizikové.


Vodní dílo Argaláška

Hlavní účel vodního díla Argaláška (Hvozdenský rybník) je akumulace vody pro sportovní rybaření a rekreační využití. Současně jako významný krajinný prvek slouží pro rozvoj a život místní fauny a flóry. V rámci odbahnění rybníka je zřízeno litorální pásmo, jehož vlivem dojde ke zlepšení krajinotvorné funkce vodního díla, zlepšení podmínek pro zvýšení biodiverzity zájmového území, posílení zásoby povrchových vod v území a posílení zásob infiltrovaných podzemních vod v období srážkových deficitů. Současně je vodní dílo využíváno jako zdroj vody pro protipožární ochranu a v neposlední řade k retenci vody. Dostatečná velikost rybníka umožňuje v období dlouhodobého sucha provádět nalepšování minimálního průtoku ve Hvozdenském potoce.

Objem ovladatelného prostoru, prostoru stálého nadržení, zásobního prostoru - 42 043 m3
Kóta hladiny prostoru stálého nadržení - 264,30 m n. m.
Objem zásobního prostoru - 42 506 m3
Kóta hladiny zásobního prostoru - 264,40 m n. m.
Půdorysné uspořádání hráze - čelní
Kóta koruny hráze - 265, 30 m n. m. (Balt. p. v)

Bezpečnostní přepad
V pravém vázání je vybudován betonový objekt na kótě 264,40 m n. m. (Balt p. v.) - půlkruhová kašna o průměru 3,10 m, hloubky 2,5 m. Z objektu je voda odváděna propustkem tlamového profilu 280/155 cm a dále dlážděným skluzem do recipientu.

Vodní dílo je situováno na Hvozdenském potoce. Jedná se o průtočný rybník, který byl vybudován v letech 1949 - 1952. V roce 1991 byl rybník odbahněn a byla provedena sanace sesuvu na levém břehu Hvozdenského potoka pod hrází rybníka. Nově byl rybník odbahněn a opraven na základě rozhodnutí v roce 2005. Cílem bylo uvedení rybníka do původního stavu jeho vodního nadržení, kterého se dosáhlo odbahněním a dlouhodobou stabilizací břehů. Zřízením litorálního pásma je zhodnocení významného krajinného prvku - biotop pro vodní živočichy. Stabilizace břehů byla provedena kamennou rovnaninou o tl. 60 cm s poštěrkováním a kamenným náhozem. V ploše návodní strany hráze v tl. 30 cm je provedena také kamenná rovnanina. 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Hvozdenský potok

Místo Qa[dm3/s] N-leté průtoky [m3/s]
1 2 5 10 20 50 100
Hvozdenský potok, nad zaústěním bezejmenného LP  10,9  0,57  1,10 2,20 3,40 5,10 8,00  11,0 
LP zdrojnice Hvozdenského potoka (nad pálenicí) --   0,11 0,23  0,50  0,80  1,20  1,90  2,60 
Hvozdenský potok (370 m pod hrází Hvozdenského rybníka) --   1,40  2,50  4,70  6,90  9,60  14,2 18,4 
Hvozdenský potok, hráz Argaláška -- 1,40   2,50 4,50  6,50  9,00  13,00   17,00

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Hvozdná

  Přehled vodních děl na území obce Hvozdná naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na Hvozdenském potoce pod zastavěným územím obce Hvozdná je vybudována vodní nádrž Argaláška (Hvozdenský rybník - výměra cca 2,5 ha), která slouží k rekreačním účelům. Nad vodní nádrží Argaláška jsou realizovány tři malé boční vodní nádrže. Dvě spodní nádrže jsou nádrže soukromé a slouží k rekreaci. Tyto nádrže jsou vodohospodářsky nevýznamné. Třetí vodní nádrž je po povodni v roce 1997 nefunkční (KPÚ Hvozdná – vodohospodářská opatření 2012).