Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů zejména vybřežením Jihlavy při dlouhotrvajících srážkách. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území obce Ivaň je při Q20 na Jihlavě ohrožována 1 budova která není trvale obývaná. Při Q100 jsou ohrožovány 3 budovy, které trvale obývá 8 osob z toho žádná osoba není starší 70 let či invalidní. Bezprostředně u rozlivové čáry Q100 je navíc ohroženo další 12 budov, které obývá 31 osob, z nichž 10 je starších 70 let a 1 osoba je invalidní. Na Svratce – případně říčce Šatavě je při povodni větší jak Q100 ohrožena hájenka Plaček, kterou trvale obývají 2 obyvatelé.

Celkem je tedy na území obce Ivaň ohrožováno povodní 18 objektů, které trvale obývá 42 osob »

Ohrožující objekty

V záplavovém území Jihlavy se na území obce se nachází trafostanice E-on, která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »


Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Ivaň.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Ivaň u předsedy povodňové komise obce.