Charakteristika zájmového území

Obec Jaroslavice se nachází asi 18 km jihovýchodně od města Znojma. Leží v okrese Znojmo, které je rovněž obcí s rozšířenou působností a spadá do Jihomoravského kraje. Obec ležící na potoce Daníži se rozkládá v úrodné nížině v nadmořské výšce asi 190 metrů, přímo na státní hranici s Rakouskem. V této části Jižní Moravy jsou velmi dobré podmínky pro pěstování zeleniny a vinné révy. Na severní hranici katatrálního území protéká řeka Dyje, která svými pěknými meandry je vhodná ke koupání a rybaření.

V současné době zde žije 1 248 trvale žijících občanů (k 1. 1. 2014). Rozloha obce činí 1 578 ha, z toho zemědělská půda je 1 079 ha, vodní plochy zabírají 298 ha, lesní půda 71 ha a zastavěná plocha činí 23 ha.

Na návrší je chátrající čtyřkřídlý renesanční zámek s arkádami v nádvoří, který vznikl po r. 1567 na místě hradu z 13. stol., byl barokně přestavěn v letech 1730-1736.

Na území obce se vyskytují říční a nivní sedimenty-hlína, písek, štěrk. Z hlediska půd se v okolí Dyje nachází fluvizemě, na okolních polích a v obci pak černozemě. Obec spadá do podcelku Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Dyje s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků. Reliéf je zde tedy rovinatý, na severu se mírně zvedá do pahorkatiny. 

Krajina kolem řeky je komplexem zachovalých lužních lesů a jiných mokřadních stanovišť. Nachází se zde také jedna evropsky významná lokality a to Meandry Dyje.

Dle Quitta leží Dyjákovice v klimatické oblasti T4, která se vyznačuje velmi dlouhým, teplým a suchým létem s průměrným počtem, s mírnou, teplou a suchou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je zde kolem 9-10 °C a průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 300 až 350 mm.

Severně od obce se nachází Horní a Dolní Jaroslavický rybík. Územím obce protéká tok Daníž, ktyrý ústí do toku Mlýnská strouha (Stará Dyje). Severně od obce protéká řeka Dyje, která teče na pomezí Rakouska (Dolní Rakousy) a Česka (Jihomoravský kraj), převážně po českém území. Délka toku činí 235,4 km a plocha povodí je 13 419 km². Je nejdelším přítokem Moravy. V LG Hevlín má Dyje průměrný roční průtok 11,7 m3.s-1.