Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Základní hydrologické údaje vodních toků na území obce

Profil VD Znojmo (Dyje)
Hydrologické pořadí 4-14-02-065
Plocha povodí [km2] 2499,15
Průměrná roční výška srážek [mm] 490
Průměrný roční průtok [m3/s] 10,3
N-leté průtoky [m3/s] Q1  Q5 Q10 Q50 Q100
69 127 157 240 280

 

 HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Jaroslavice se nenachází žádný hlásný profil. Nejbližší profil kat. A je VD Znojmo (Dyje). Leží na 132,70 ř. km, 200 m pod nádrží Znojmo na levém břehu. Stupně povodňové aktivity pro tento profil jsou platné na úseku Znojmo – Hevlín. Dalším profilem je profil kat. C Tasovice (Dyje) ležící na k.ú. Tasovice.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu VD Znojmo, Dyje (kat. A, č. 362)

Profil VD Znojmo, Dyje (č. 362)
Plocha povodí 2499,15 km2
Průměrný roční průtok [m3/s] 10,3
Průměrný roční stav [cm] 108
N-leté průtoky [m3/s]  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
69 127 157 240 280

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil VD Znojmo, Dyje (kat. A, č. 362)

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 195
Pohotovost 230
Ohrožení 290
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil Strachotice, Daníž (kat. C)

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 100
Pohotovost 150
Ohrožení 200
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil Tasovice, Dyje (kat. C)

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 150
Pohotovost 200
Ohrožení 250
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.