Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Znojmo.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Jaroslavice.

Osoby na území obce Jaroslavice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění komunikace II/397 směrem k obci Hrádek. Objízdná trasa je velmi těžko stanovitelná a při extrémních povodní ji stanoví předseda povodňové komise nebo velitel policie. Dále může docházet k zaplavení místních komunikací mezi ulicemi Školní a Celní přes silnici II/397, dále silnice v ulici Havlíčkova, Sadová a další komunikace, které se stanou neprůjezdnými. V tomto případě se použijí pro průjezd ostatní nezaplavené místní komunikace a určené únikové cesty.  »

Dopravní omezení na území obce Jaroslavice

Název Popis omezení Vodní tok (ř. km)
 Komunikace Jaroslavice - ulice Lomená, tok Daníž  Při povodních může dojít k uzavření silnice  Daníž (1.650)
 Lávka Jaroslavice - ulice Lomená, tok Daníž  Při povodních může dojít k uzavření lávky  Daníž (1.450)
 Silnice Jaroslavice - Hrádek , tok Daníž  Při povodních může dojít k uzavření silnice  Daníž (0.950)
 Silnice Jaroslavice - ulice Havlíčkova, tok Daníž  Při povodních může dojít k uzavření silnice  Daníž (1.890)
 Silnice Jaroslavice - ulice Sadová, tok Daníž  Při povodních může dojít k uzavření silnice  Daníž (1.080)
Silnice Jaroslavice - ulice Školní, tok Daníž  Při povodních může dojít k uzavření silnice  Daníž (1.250)

Objízdné trasy na území obce Jaroslavice

Název Popis trasy
JAR_DANÍŽ Po celé délce toku Daníž obcí Jaroslavice jsou určeny únikové cesty (od mostů přes silnici II/397 na ř. km 0,95 a 1,25 a na dalších mostkách místních komunikací) .

 

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.