Charakteristika zájmového území

Město Jevíčko se nachází asi 19 kilometrů jižně od Moravské Třebové a zhruba 28 km jihovýchodně od Svitav v Pardubickém kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Moravská Třebová. K 1. 1. 2017 bylo ve městě evidováno 2 840 obyvatel. Ve městě se nachází gymnázium, MŠ, ZŠ a knihovna. Pro volný čas je zde vybudováno přírodní koupaliště, v jehož areálu se nachází sportovní hala a tenisové kurty. V okolí města je vybudována síť značených cyklostezek.

Město Jevíčko na leteckém snímku

Jevíčko patří k nejstarším městům na Moravě. Bylo založeno v první polovině 13. století na důležité obchodní stezce vedoucí z Olomouce do Prahy v souvislosti s kolonizací tohoto území. Nejstarší zmínka o zeměpanském městě Jevíčku je uvedena v listině českého krále Václava I. z roku 1249. Listinou z roku 1258 povýšil Přemysl Otakar II. Jevíčko na město královské s právem magdeburským a právem mílovým. Ve městě nalezneme i cenné historické památky. Nachází se zde zbytky středověkých městských hradeb, barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie s bývalým augustiniánským klášterem či renesanční zámeček ze 16. století, který spolu s městskou věží tvoří dominanty města. Zachovaný středověký půdorys města a přítomnost řady stavebních a sochařských památek vedla k tomu, že s účinností od 1. 11. 1990 bylo městské centrum vyhlášeno za městskou památkovou zónu.

Využití pozemků v obci Jevíčko (dle ČSÚ, k 31. 12. 2016)

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 50,4 %
Orná půda 39,7 %
Zahrady a ovocné sady 4,1 %
Trvalé travní porosty 6,6 %
Lesní půda 38,2 %
Vodní plochy 1,3 %
Zastavěné a ostatní plochy 10,2 %
Celková výměra k. ú. 2322,1 ha

Z celkové plochy 2 322 ha tvoří zemědělská půda více než polovinu území. Největší podíl ze zemědělské půdy zastupuje orná půda s 922 ha. Významnou složku v území tvoří lesy, které se rozprostírají v pruhu od severovýchodu k jihozápadu katastru s plochou 888 ha. Na území se nachází několik významných vodních ploch, na celkovém podílu využití území se ovšem vodní plochy podílí pouze 1,3 %.

 Charakteristika mírně teplé podoblasti  MT9

Charakteristika
MT9
Počet letních dnů 40 - 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 
Počet mrazových dnů 110 - 130 
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3) °C
Průměrná teplota v červenci 17 - 18 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území města Jevíčko do mírně teplé klimatické oblasti MT9. Ta se se vyznačuje dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Krátká zima je mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Město Jevíčko leží v severní části Malé Hané a stalo se přirozeným centrem této oblasti. Území Malé Hané se táhne od Boskovic k Městečku Trnávce v délce cca 25 km a v šířce 3 až 5 km. Tato oblast je součástí geologické sníženiny nazývané Boskovická brázda, která geomorfologicky odděluje Českomoravskou vrchovinu od Drahanské vrchoviny. Boskovická brázda je vyplněna především limnickým permokarbonem a neogenními sedimenty, nacházejí se zde i ostrůvky jurských či křídových usazenin. Geomorfologicky náleží zájmové území do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská, oblast Brněnská vrchovina, celek Boskovická brázda a podcelek Malá Haná.

Digitální model reliéfu města Jevíčko se znázorněním vodních toků

Digitálním modelem reliéfu se rozumí reprezentace reliéfu spojitě se měnícího v prostoru. Spolu s vrstevnicemi tak znázorňuje členitost nadmořské výšky v území. Reliéf v okolí města Jevíčka dosahuje nejvyšších nadmořských výšek na severozápadě katastru. Zde se nalezá nejvýznamnější vrchol Křenovské Hradicko s 571 m n. m. Mezi významné vrcholy se řadí také Kumperk (564 m n. m.) na jihozápadě území. Samotný intravilán města Jevíčka se nachází v nejnižší části území na jihovýchodě, dosahující nadmořské výšky do 300 m n. m. Průměrná nadmořská výška území je 360 metrů n. m.

Sklonové poměry na území města Jevíčko

Nejvyšší sklonitosti dosahuje severovýchod území, kde se řeka Keninka zařezává do okolních svahů. Také levý břeh Malonínského potoka na jihozápadě přesahuje hodnoty 15 °. Centrum města ovšem leží téměř na plošině, proto zde klesá ohrožení přívalových povodní, způsobené zrychleným odtokem z důvodu velkých výškových převýšení.