Charakteristika zájmového území

Město Jevíčko se nachází asi 19 kilometrů jižně od Moravské Třebové a zhruba 28 km jihovýchodně od Svitav v Pardubickém kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je zde Moravská Třebová. K 1. 1. 2021 je ve městě evidováno 2 385 obyvatel. Rozloha řešeného území činí 2 322 ha. Ve městě se nachází gymnázium, MŠ, ZŠ a knihovna. Pro volný čas je zde vybudováno přírodní koupaliště, v jehož areálu se nachází sportovní hala a tenisové kurty. V okolí města je vybudována síť značených cyklostezek.

Jevíčko patří k nejstarším městům na Moravě. Bylo založeno v první polovině 13. století na důležité obchodní stezce vedoucí z Olomouce do Prahy v souvislosti s kolonizací tohoto území. Nejstarší zmínka o zeměpanském městě Jevíčku je uvedena v listině českého krále Václava I. z roku 1249. Listinou z roku 1258 povýšil Přemysl Otakar II. Jevíčko na město královské s právem magdeburským a právem mílovým. Ve městě nalezneme i cenné historické památky. Nachází se zde zbytky středověkých městských hradeb, barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie s bývalým augustiniánským klášterem či renesanční zámeček ze 16. století, který spolu s městskou věží tvoří dominanty města. Zachovaný středověký půdorys města a přítomnost řady stavebních a sochařských památek vedla k tomu, že s účinností od 1. 11. 1990 bylo městské centrum vyhlášeno za městskou památkovou zónu.

 

Území města Jevíčka 

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Město Jevíčko leží v severní části Malé Hané a stalo se přirozeným centrem této oblasti. Území Malé Hané se táhne od Boskovic k Městečku Trnávce v délce cca 25 km a v šířce 3 až 5 km. Tato oblast je součástí geologické sníženiny nazývané Boskovická brázda, která geomorfologicky odděluje Českomoravskou vrchovinu od Drahanské vrchoviny. Geomorfologicky náleží zájmové území do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská, oblast Brněnská vrchovina, celek Boskovická brázda a podcelek Malá Haná. Celá severozápadní část území spadá do Krkonošsko-jesenické subprovincie, Orlické podsoustavy, oblasti Podorlická pahorkatina, celku Moravskotřebovská pahorkatina a podcelku Malonínská pahorkatina. 

Území města je vyplněno především limnickým permokarbonem a neogenními sedimenty a nacházejí se zde i ostrůvky jurských či křídových usazenin

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 2 322 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní (890 ha) a orná půda (869,4 ha). Dále se zde hojně vyskytují ostatní plochy (212,8 ha) a trvalé travní porosty (182,1 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména sady (48 ha), zahrady (45,7 ha), zastavěné (38,7 ha) a vodní plochy (35,4 ha).

Využití pozemků ve městě Jevíčko (dle ČSÚ k 1. 1. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 869,4 ha 37,4 %
Zahrady 45,7 ha 2,0 %
Sady 48,0 ha 2,1 %
Trvalé travní porosty 182,1 ha 7,8 %
Lesní půda 890,0 ha 38,3 %
Vodní plochy 35,4 ha 1,5 %
Zastavěné plochy 38,7 ha 1,6 %
Ostatní plochy 212,8 ha 9,2 %
Celková výměra k. ú. 2 322,0 ha 100,0 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území města Jevíčka je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 7,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území města do mírně teplé oblasti MT9.

Oblast MT9 se vyznačuje létem dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT9

Charakteristika MT9
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50