Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Jevíčka

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Jevíčka a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Město Jevíčko spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Mezi nejdůležitější vodní toky protékajícím městem patří Jevíčka a Malonínský potok.

Řeka Jevíčka pramení nedaleko obce Malé Roudky a protéká přes město Velké Opatovice. Na hranici katastru města Jevíčko, poblíž silničního mostu II/374 se do Jevíčky vlévá Uhřický potok a západně od Jaroměřic v oblasti Tyršovy plovárny také Úsobrnský potok. Řeka Jevíčka obtéká město východním směrem v oblasti mezi železniční tratí č. 262 a samotným intravilánem města. Dále protéká západním směrem od obce Biskupice, kde v lokalitě Biskupského mlýna přibírá Biskupický potok. Posléze mezi obcemi Chornice a Lázy se do Jevíčky vlévá Nectava. U Petrůvky řeka svoji pouť končí a vlévá se do řeky Třebůvky, která dále pokračuje údolím až do Kostic a Mohelnice, kde se vlévá do Moravy.

Malonínský potok je nejdelší vodní tok na katastru města Jevíčka a má značně dlouhé úvodí. Pramení až na nejjižnějších svazích Hrebče západně od Křenova. Protéká malým rybníčkem u křenovského hřiště, jižním směrem sleduje silnici Křenov – Šnekov, při dešti často zlobí a tuto cestu zaplavuje. Protéká Šnekovem, na okraji Březiny mění směr a známým údolím teče do Bělé u Jevíčka. Zde rozděluje tuto obec na Malonín a vlastní Bělou, při čemž na mapách nese název Malonínský potok. Dále teče kolem bývalého mlýna a okrajem Smolné, před Smolenskou přehradou se potok dotýká krajské hranice, protéká přehradou, nabere východní směr, přetíná těleso bývalé dálnice a z jihu obtéká město Jevíčko. Teče za jižní průmyslovou zónou, dále přes jaromeřickou silnici a nedaleko areálu REHAU se spojuje s Jevíčkou.

Z hlediska plošných vodních ploch je nejvýznamnější vodní nádrž Smolná. Byla vybudována na Malonínském potoce západním směrem od města Jevíčka. Nádrž je součástí velkého melioračního díla, budovaného na Malé Hané v letech 1925 - 1933. Objem nádrže je cca 110 000 m3 vody. Kolem nádrže se vytvořila specifická rekreační oblast prezentována především chatovou a zahrádkářskou zástavbou s převážně rekreačním charakterem.

Kromě Smolenské přehrady byla přímo v Jevíčku vybudována nádrž Žlíbka (objem cca 9 300 m3), která dnes slouží k rekreačním účelům. Významným vodním krajinotvorným prvkem okolí Jevíčka bývaly také četné mokřady. Aktuálně tuto funkci plní biocentrum - uměle vytvořená vodní plocha s ostrůvky a poloostrovy o rozměrech cca 75 x 70 metrů. Biocentrum se nachází severovýchodně od města. 

 

Vodní toky na území města Jevíčka

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Jevíčka

Přehled vodních děl na území města Jevíčka naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Jevíčka se nachází celkem 5 vodních nádrží, z nich všechny spadají do IV. TBD kategorie.