Charakteristika zájmového území

Obec Jankovice leží v okrese Kroměříž, ve správním obvodu ORP Holešov ve Zlínském kraji. K 1. 1. 2016 bylo v obci evidováno 367 obyvatel. Velikost obce činí 418 ha.

Využití pozemků v obci Jankovice

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 57,8%
Orná půda 38,7 %
Zahrady 3,8 %
Trvalé travní porosty 15,3 %
Lesní půda 20,7 %
Zastavěné plochy 1,4 %
Vodní plochy 1,2 %
Ostatní plochy 18,9 %
Celková výměra k. ú. 418 ha

Obec Jankovice na leteckém snímku se zvýrazněnými vodními toky

Obec leží v široké nivě řeky Rusava. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně kolem 300 m n.m. Nejvyššími částmi obce jsou svahy pod vrcholem kopce Lysina, které leží v nadmořské výšce 400 m n.m. Nejnižším bodem obce je poté údolí řeky Rusavy v nadmořské výšce 260 m n.m. Celkově má obec spíše zemědělský charakter (57,8 % z celkové katastrální výměry obce je zemědělská půda). Ale celý katastr je pod ochranou Karpatské úmluvy. V západní části se dále nachází regionální biocentrum a celý katastr je součástí nadregionálního biokoridoru sítě ÚSES. 

 

Digitální model reliéfu obce Jankovice

Z geomorfologického hlediska se katastrální území Jankovic dělí do dvou oblastí. Severozápadní část území spadá do soustavy Vnější Západní Karpaty, podsoustavy Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina. Jihovýchodní část katastru se pak nachází v soustavě Vnější Západní Karpaty, podsoustavě Západní Beskydy, celku Hostýnsko-vsetínská hornatina

Z geologického hlediska se na území obce vyskytují v nivě toku nivní sedimenty - tedy hlína, štěrk a písek, zatímco okolní svahy jsou tvořeny kamenitým až hlinitým sedimentem a pískovci, jílovci a slepenci.  Půdy jsou na území obce zastoupeny v nivě toku fluvizemí glejovou, zatímco svahy jsou tvořeny pararendzinou, luvizemí a kambizemí.

Území obce Jankovice spadá do dvou klimatických oblastí MT7 a MT10. Mírně teplé klimatické oblasti MT 7-10 mají dlouhé, teplé a mírně suché léto s velmi suchou, krátkou a mírně teplou zimou.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí 

Charakteristika
MT7 MT10
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  [°C] 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu v [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci v [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60

Na území obce Jankovice se nachází dle registru svahových nestabilit České geologické služby jedna oblast nad silnicí č. II/438 náchylná na sesuvy. Jedná se o oblast se svahovou nestabilitou přírodního původu. Větší část oblasti je dočasně uklidněná, avšak severní část lokality je stále aktivní. Při sesuvu hrozí potenciální zahrazení silnice č. II/438.

Svahové nestability na území obce Jankovice

Sklonitostní poměry na území obce Jankovice